مطالعه ضریب رش آلومتریک نخاع شوکی نسبت به ستون مهره ای در خرگوش

نویسندگان

چکیده

بیست و چهار قطعه خرگوش نژاد سفید نیوزیلندی شامل 12 قطعه خرگوش 5/5 ماهه(بلوغ جنسی) و 12قطعه خرگوش 5/1 ساله ( بلوغ جسمی) و از هر گروه سنی 6 قطعه خرگوش نر و 6 قطعه خرگوش ماده، و از هر گروه جنسی 3 قطعه خرگوش جهت مطالعات ماکروسکوپیک و 3 قطعه خرگوش جهت مطالعات میکروسکوپیک انتخاب شدند. دراین مطالعات طول ستون مهره ای به صورت کلی و ناحیه ای و طول نخاع شوکی به صورت کلی و ناحیه ای ، نقطه اختتام نخاع شوکی در کانال مهره ای، ضریب رشد آلومتریک نخاع شوکی نسبت به ستون مهره ای به صورت کلی و ناحیه ای ، قطر عرضی و قطر عمودی نخاع شوکی،قطر عرضی و قطر عمودی کانال مرکزی نخاع شوکی و نسبت ماده خاکستری به ماده سفید نخاع شوکی معین شد. نتایج حاصله مورد تجزیه و تحلیل آماری قرار گرفته و در جداول مربوط به بخش نتایج منعکس می باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

-

چکیده [English]

Twenty four Newzeland White Rabbits, divided into 2 groups comprising 5.5 months and 1.5 years old. Each group consisting of 6 male and 6 female. In each sex group 3 rabbits were used for macroscopic and the other 3 for microscopic studies. Total and regional length of the vertebral column, spinal cord, the termination of the spinal cord within the vertebral canal, allometric growth rate of the spinal cord in relation to the vertebral column, transverse and vertical diameters of the spinal cord, central canal of the spinal cord and the ratio between gray and white matter of the spinal cord were studied the results were statistically analyzed and are appeared in the result section.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Allometric growth rate
  • Rabbit
  • spinal cord
  • Vertebral column