بررسی تغییرات برخی آنزیمهای سرمی،اوره و کلسترول خون ماهی کپور معمولی در مسمومیت تجربی حاد با آمونیاک

نویسندگان

چکیده

با استفاده از روش مسمومیت تجربی حاد با آمونیاک (در آب ساکن) ، 5 گروه ماهی کپور معمولی در معرض 5 غلظت مختلف آمونیاک(60 تا 150 میلی گرم در لیتر آمونیاک کل معادل 5/22 تا 5/75 میلی گرم در لیتر آمونیاک مولکولی) قرار داده شدند و یک گروه نیز به عنوان شاهد در نظر گرفته شد. غلظت کشنده 50 درصد،فعالیت آنزیمهای سرمی، آلکالین فسفاتاز(ALP)،لاکتات دهیدروژناز(LDH) ، آلانین آمینوترانسفراز(ALT)، آسپارتات آمینوترانسفراز (AST) و غلظت اوره و کلسترول پس از 24 ساعت اندازه گیری گردید. تحت شرایط مناسب آب (دمای 22-20 درجه سانتیگراد،2/7-7:PH،اکسیژن محلول 7-6 میلی گرم در لیتر) غلظت کشنده 24 ساعت (LC50) برابر با 123 میلی گرم در لیتر آمونیاک کل (5/45 میلی گرم در لیتر آمونیاک مولکولی ) بود. در بررسی آنزیمهای سرمی، میزان آنزیمALP گروههایی که در معرض آمونیاک قرار گرفته بودند به طور معنی داری بیشتر از گروه شاهد بوده است. میزان آنزیم LDH در گروه 150 میلی گرم در لیتر آمونیاک کل ، از گروه شاهد به طور معنی داری بیشتر بوده است (05/0P<).میزان ازت اوره خون نیز در ماهیهایی که در معرض آمونیاک کل به میزان 130 و 150 میلی گرم در لیتر قرار گرفته بودند به طور معنی داری بیشتر از گروه شاهد بوده است. در میزان AST،ALT و کلسترول سرم خون گروههای مورد مطالعه تفاوت معنی داری مشاهده نشد(05/0P<).

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

-

چکیده [English]

Study was carried out on experimental acute ammonia toxicity in common carp ( Cyprinus carpio) using static water method. Carps with average weight 570 grams were exposed to five different water ammonia levels ranging from 60-150 mg/liter total ammonia nitrogen (22.2 to 75.5 molcular ammonia nitrogen). A group of 15 fish were also used as control groups. LC50, serum enzymes (ALT, AST, ALP, LDH), urea and cholestrol levels were measured after 24 hours. Under optimal environmental conditions (20-22”C, pH: 7-7.2 and 6-7 mg/L dissoleved oxygen) LC50 averaged 123 mg/L total ammonia (45.5 mg/L molcular ammonia) after 24 hour. In comparison with control group, the ALP level in the serum of all group were significantly higher than control group. LDH level of group with 150 mg/L total ammonia and Urea level of group with 130 and group with 150 mg/L total ammonia was also significantly higher than control group. There was no significant differece in other enzymes and cholstrol level between experimental groups and control group.

کلیدواژه‌ها [English]

  • ammonia
  • Cholestrol
  • Serum enzyms
  • Toxicity
  • urea