لقاح آزمایشگاهی و مراحل اولیه رشد رویان در گاومیش

نویسندگان

چکیده

لقاح آزمایشگاهی یکی از روشهای عمده جهت تولید دامهای باارزش ژنتیکی برتر می باشد. در بررسی حاضر به منظور انجام فرآیند لقاح آزمایشگاهی از تخمدان گاومیشهای کشتارشده جهت استحصال اووسیت استفاده گردید و با توجه به مشخصات سلولهای کومولوسی،اووسیت ها به چهار دسته تقسیم شدند. اووسیت های قابل کشت،در محیط کشتHam ,s F10 که با 10 درصد سرم گاومیش فحل تکمیل شده بود،در حرارت39درجه سانتیگراد در انکوباتوبا 5 درصد گاز دی اکسید کربن کشت شدند. پس از طی 20 ساعت از کشت،اووسیت ها با استفاده از اسپرمهای قابلیت یابی شده لقاح یافتند. به منظور پیشرفت مراحل اولیه رشد،اووسیت های لقاح یافته به محیطهای تازه انتقال داده شدند. نتایج نشان داد که 6/79 درصد اووسیت های قبل کشت ، بالغ شده و 7/31 درصد اووسیت های لقاح یافته،تسهیم یافتند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

-

چکیده [English]

IVF is one of the important techniques for the production of the animals with high genetic values. In this study, the oocytes were recovered from the buffalo ovaries which were slaughtered at Urmia abattoir, and based on the cumulus cell characteristics, they were classified into four. Groups of oocyts with good and fair qualities, were cultured in Ham’s F10 culture medium supplemented with 10% BES, and incubated in 39”C temprature and 5% CO2 in air. Following 2Ohr of IVM, the oocyts were fertilized by capacitated sperms. The fertilized oocytes were further cultured up to four days. The result of this study revealed that 79.6% of oocytes matured and 37.7% of the fertilized oocytes were reached to early cleavage stage.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Buffalo
  • Culture
  • fertilization
  • Maturation
  • Oocyte