مطالعه تغییرات تعدادی از پارامترهای بیوشیمیایی سرم خون و همبستگی آنها با چربی تام کبد در گاوهای شیری

نویسندگان

چکیده

به منظور ارزیابی همبستگی موجود میان مقادیر چربی تام کبد و پارامترهای LDH,ACP,ALP,ALT و AST ،گلوکز،تری کلیسرید،کلسترول،بیلی روبین تام و ازت اوره خون نمونه های کبد و خون از 163 رأس گاوشیری ارجاعی به کشتارگاه مشهد اخذ گردید. براساس وضعیت آبستنی گاوها به چهار گروه (1 تا 4) براساس میزان چربی تام کبد به 3 گروه (a تا c) تقسیم شدند. چربی تام کبد بوسیله روش سوکسله و پارامترهای بیوشیمیایی خون با استفاده از کیت های تجاری موجود بوسیله دستگاه اتوآنالایزر اندازه گیری شدند. نتایج تجزیه و تحلیل آماری اطلاعات نشان داد که در گروههای چهارگانه بین مقادیر چربی تام ،AST,ALT,LDH ،تری گلیسرید و کلسترول اختلاف معنی دار وجود دارد (05/0P<). بین دو گروه a و b نیز مقادیر چربی تام کبد ، AST ,LDH وبیلی روبین تام اختلاف معنی دار داشت (05/0P<).همبستگی معنی دار بین مقادیر AST,ALT,LDH ،تری گلیسرید،بیلی روبین تام و ازت اوره خون با چربی تام کبد مشخص گردید(05/0P<).

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

-

چکیده [English]

To evaluate correlation between liver fat and levels of AST, ALT, ALP, ACP, LDH, glucose, triglyceride, cholesterol, total bilirubin and BUN; Liver and blood samples were taken from 163 dairy cows at Mashhad abattoir. Fat of livers were measured by soxhelt method and blood paramenters with use of commercial kits and autoanalyzer. Statistical analysis of results were revealed significant differences between group 1-4 for liver fat, AST, ALT, LDH, triglyceride and cholesterol (P

کلیدواژه‌ها [English]

  • Blood serum biochemical parameters
  • Dairy Cows
  • Total liver fat