ارزیابی واکنشهای فیزیولوژیکی گاوهای کم خون متعاقب انتقال خون

نویسندگان

چکیده

انتقال خون یکی از روشهای درمانی شناخته شده در دامهای کم خون بوده که به واسطه فقدان اطلاعات کافی تمایل کمتری به آن معطوف گردیده است. اهداف اصلی این مطالعه بررسی واکنشهای ناشی از انتقال خون و تعیین مقدار خون تزریقی و فرجام انتقال (بهبودی) می باشد. 22 رأس گاو با میانگین هماتوکریت 8/16 انتخاب شدند. به طور متوسط 36/5 واحد خون با میانگین 42 روز ذخیره سازی در 4 درجه سانتیگراد در هر رأس تزریق گردید. نمونه های اخذشده از دام جهت انجام آزمایشات بیوشیمیایی (کلسیم(ca)،سدیم(Na)،پتاسیم(k)،پروتئین(TIP) ،اوره(Urea)،هماتولوژی(گلبولهای سفید(WBC) و قرمز(RBC)،MCV،MCH،MCHC، هماتوکریت (PCV)،هموگلوبین(Hb)،آنزیمیLDH) و (AST و علایم بالینی (درجه حرارت (T) ،ضربان قلب(HR) ،حرکات تنفسی(RR)و شکمبه(RM) در زمانهای قبل و به ترتیب 0 ، 2 ، 4 ، 6 ، 24 ، 48 و 72 ساعت پس از تزریق بوده است. مقایسه میانگین (t-test) پارامترهای خون نشان داد که انتقال خون سبب افزایش معنی دار RR,AST,WBC,RBC,Hb,PCV,K و RM گردیده است(05/0P<). بقیه پارامترها تغییر چندانی نیافتند. نتیجتاً گلبولهای قرمز،هموگلوبین و هماتوکریت که از عناصر اصلی انتقال خون محسوب می گردند با تأثیر در فعالیتهای حیاتی و فیزیولوژیکی سبب بهبودی دام شده اند. عناصر بیوشیمیایی و آنزیمها نقش چندانی در انتقال خون نداشته و فاقد عوارض بوده اند. همچنین انتقال خون براساس میزان PCV دام می باشد. لذا پیشنهاد بهره مندی از بانک خون دامی و استفاده همه جانبه از خون به عنوان دارو پیشنهاد می گردد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

-

چکیده [English]

Blood transfusion is known as a route of theraputic in anemic animas, but little desire has been shown due to lack of the basic information. The aims of this study were to investigate the undesirable reactions of blood transfusion, amount of injection and the level of condolensce in anemic cows. Twenty two anemic cows with PCV 16.8 were selected. In each animals the mean 5.36 blood units with average 42 days stored in 4°C was transfused. Blood samples for biochemical, hematological and enzymes activity were collected before infusion, after injection, 2, 4, 6, 24, 48 and 72 hours. Respiratory rates (RR), heart rates (HR), ruminal movements (RM) and body temperature (T) were also recorded. The results of t-test showed that the mean PCV, Hb, RBC, WBC, K, AST, RR, HR in anemic cows increased (P

کلیدواژه‌ها [English]

  • Anemic cows
  • Blood
  • Cattle
  • Physiology
  • Transfusion