بررسی فلور قارچی کپور ماهیان پرورشی در مجتمع تکثیر و پرورش ماهی سفیدرود

نویسندگان

چکیده

در این بررسی فلور قارچی کپور ماهیان پرورشی در مجتمع تکثیر و پرورش ماهی سفیدرود ارزیابی شده است. ماهیان مورد مطالعه شامل کپور،فیتوفاگ وآمور بوده که از پوست و آبشش آنها کشت قارچی به عمل آمده است. همچنین نمونه آب نیز مورد بررسی قارچی قرار گرفته است. در مجموع 31 نوع قارچ جدا گردید که مخمرها با 4/30 درصد در کل مطالعه بیشترین وفوزاریوم با 8/5 درصد کمترین فراوانی را داشتند. قارچهای جداشده در این بررسی شامل : گونه های موکور،آسپرجیلوس،پنی سیلیوم،مخمر،فوزاریوم،قارچهای رنگی و انواع مخمر بود. در این بررسی همچنین ارتباط آلودگی بین پوست و آبشش ماهیان بااستفاده از تست آماری مربع کای (Chi square) تحت برنامه نرم افزاری Epi Info Version(05/0p<) ارزیابی گردید. نتایج حاصله نشان میدهد که در بچه ماهیان بین آلودگی پوست و آبشش به قارچهای مختلف (غیرمخمرها) ارتباط معنی دار وجود دارد. در مولدین تنها این ارتباط در آلودگی با پنی سیلیوم و فوزاریوم مشاهده گردید. در این مطالعه برای اولین بار قارچهای متعددی از جمله قارچ ساپرولگنیا پارازیتیکا و فوزاریوم سولانی از ماهی در ایران جدا گردیدند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

-

چکیده [English]

This study was carried out to indicate the fungal flora of cyprinids and their aquatic environments at Sepid Rod Fish Farmed Center in northern Iran. For the determination of superficial fungal flora of three fish species (Common carp, Grass carp and Silver carp) samples were obtained from skin, gills and their ponds water. Thirty one species of fungi were isolated with the dominant species of Yeasts (30.4%) and the lowest number of Fusarium group (5.8%) being identified. Saprolegnia, Allescheria boydii, Nocardia, Pescilomyces and a group of unknown species that also been isolated having 1% of total frequency. All the isolates belonged to the following groups: Mucor, Aspergillus, Dematiaceous fungi, Penicillium, Yeasts, Fusarium and Miscellaneus. There was a significant correlation between the level of contamination of skin and gill among fingerlig being studied (P<0.05). However, no significant correlation were obtained between the level of Yeast contamination respect two organs. In broodstock, there was only a significant correlation between the rate of contamination with Penicillium and Fusarium (P<0.05). It is the first report of isolation Saprolegnia parasitica ‘and Fusarium solani from Iranian Farmed fish.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Cyprinids
  • Flora
  • fungi