اولین گزارش کلانژیوکارسینوم بز در ایران

نویسندگان

چکیده

در کالبدگشایی یک رأس بز ماده پنج ساله از نژاد بومی، یک توده توموری در کبد مشاهده گردید. از نظر ظاهری این توده بزرگ و منفرد با اندازه تقریبی 11 سانتی متر ،رنگ پریده با مرکز فرورفته و لبه های نامنظم بود. بررسی هیستوپاتولوژیک ، مجاری و ساختمانهای غده مانند را همراه با استرومای همبندی فراوان آشکار ساخت. وجود سلولهای تولید کننده موسین و ترشحات داخل سینوزوئیدی نشان داد که منشأ این تومور از مجاری صفراوی می باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

-

چکیده [English]

A hepatic tumour was observed in a 5-years-old female native goat at necropsy. Grossly, the tumour was a large umbilicated pale solitary mass approximately 11cm in diameter with irregular margins. Histopathological study revealed ductules and glandlike structures, surrounded by a prominent connective tissue stroma. The presence of mucin-producing cell and intrasinusoidal permeation indicated that the tumour arose from a biliary

کلیدواژه‌ها [English]

  • Cholangiocarcinoma
  • Goat
  • Histopathology
  • Liver