نقش احتمالی هیپوفسفاتمی در زمینگیری آنزوئوتیک گاوها در منطقه ارومیه

نویسندگان

چکیده

زمینگیری آنزوئوتیک گاوها بیماری است با سبب شناسی نامشخص که در گاوهای مرتعی نواحی کوهستانی اطراف ارومیه در فصول خشک شایع می باشد. این بیماری در گاوهای ماده بالغ روی میدهد و ارتباط شناخته شده ای با آبستنی وزایمان ندارد . به منظور مطالعه نقش املاح در زمینگیری آنزوئوتیک گاوها در اطراف ارومیه و ضعیت کلسیم،منیزیم،فسفر و پتاسیم سرم خون مورد ارزیابی قرار گرفت. براساس نتایج به دست آمده، از بین املاح مورد بررسی تنها میانگین عیار فسفر خون به طور معنی داری (001/0P<) در گاوهای مبتلا کمتر از گاوهای بالینی بظاهر سالم (به ترتیب با میانگین و خطای معیار 182/0 ± 85/1 در مقابل 279/0 ± 34/5) بود. این احتمال وجود دارد که هیپوفسفاتمی به طور مستقیم با مختل کردن متابولیسم کربوهیدراتها و کراتین فسفات در عضلات و یا به طور غیرمستقیم با فراهم نمودن شرایط برای وقوع سایر بیماریها در از پا افتادن این دامها ایفای نقش نموده باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

-

چکیده [English]

Enzootic recumbency of cattle is a disease with unknown etiology that occurs in grazing cows on mountainous rangelands during drought seasons in Urmia region. In present study blood parameters including calcium, magnesium, inorganic phosphorus and potassium were estimated in affected animals. Results showed that only the concentration of serum inorganic phosphorus in diseased cows were significantly (p

کلیدواژه‌ها [English]

  • Hypophosphatemia
  • Phosphours
  • Recumbency