بررسی عفونتهای ناشی از کمپیلوباکتر فتوس زیرگونه فتوس در گوسفنداریهای اطراف تهران و اصفهان

نویسندگان

چکیده

به منظور تعیین عفونتهای حاصل از کمپیلوباکتر فتوس زیرگونه فتوس،تعداد 402 نمونه سواب واژینال گوسفندی از مناطق مختلف تهران و 9 گله گوسفندی با سابقه سقط جنین واگیر از استان اصفهان مورد بررسی قرار گرفتند. نتایج نشان داد که در گوسفندانی که سابقه سقط یا نازایی ندارند بیشترین میزان عفونت مربوط به اشرشیاکلی(Escherichia coli) و درجه دوم مربوط به کورینه باکتریوم اویس(Corynebacterium ovis) می باشد، باکتری کمپیلوباکتر فتوس تحت گونه فتوس صرفاً از گله هایی با سابقه جنین جدا گردید که میزان شیوع گله ای آن بسته به مورد از 6/0 درصد تا 3/13 درصد متفاوت بود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

-

چکیده [English]

Campylobacter fetus subsp fetus is an important pathogen of humans and animals. In man it causes systemic infections, enteritis in the immunocompromised and abortion, and it causes abortion in cattle, sheep and goat. In order to identify the incidence rate of C. fetus infections, 402 vaginal swab samples of sheep from different area of Tehran and 9 herds with contagious abortion from Isfahan province were survived. The results indicated that in sheep with no abortion or infertility, the most important infectious cause is E. coli. Corynebacterium ovis is the second commonly cause of infection. C. fetues fetus were not isolated from normal herds. The incidence rate of C. fetus fetus in different herds with contagious abortion were 0.6%-13.3%.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Campylobacter fetus
  • Esfahan
  • sheep
  • TEHRAN