پایش سرولوژیکی آنتی بادیهای ممانعت کننده از هماگلوتیناسیون در یک مرغداری تخمگذار چند سنی به دنبال واگیری آنفلوآنزای طیور ایران در سال 1377

نویسندگان

چکیده

در حال حاضر ، مرغداریهای تخمگذار ایران درگیر بیماری آنفلوآنزا با تحت سرو تیپH9N2 و پاتوتیپ ویروسهای آنفلوانزای طیور نه چندان بیماریزا (nHPAI) هستند. هدف این تحقیق،ارزیابی دلایل اتیولوژیکی افت تولید مشاهده شده در مرغداریهای تخمگذار به دنبال واگیری خرداد ماه سال 77 آنفلوآنزای طیور می باشد. این مطالعه در یک مرغداری عظیم چند سنی دارای 40 سالن پرورش و تولید واقع در استان قزوین انجام گردید. عیار آنتی بادی ممانعت کننده از هماگلوتیناسیون برعلیه ویروسهای آنفلوآنزا(AIV)،نیوکاسل(NDV) وسندرم افت تخم مرغ(EDS76) توسط آزمایش ممانعت کننده از هماگلوتیناسیون(HI) از خردادماه سال 77 تا 78 ارزیابی گردید. مقایسه عیار آنتی بادی EDS76,NDV,AIV به 10 سالن متعلق به بلوکهای A و B محدود گردید. سالنهای هر دو بلوک A و B در دوره پرورش درگیر آنفلوآنزا شدند. در حالی که بلوک B،علاوه بر آنفلوآنزا به دنبال واکسیناسیون درگیر لارنگوتراکئیت عفونی (ILT) نیز شدند. میزان مرگ و میر در سن 36 هفتگی در بلوک B،03/9 درصد بیشتر از بلوک A بود که ممکن است ناشی از درگیری توأمان سالنهای بلوک B با AIV و ILTV باشد. تنها در بلوک A ، افت تولید به میزان 64/9 درصد مشاهده شد. بررسی نتایج سرولوژیکی و افت تولید نشان میدهد که ممکن است ارتباط نزدیکی بین افت تولید و افت عیار آنتی بادی برعلیه AIV بوده باشد. نتایج به دست آمده نشان میدهد که ممکن است افت تولید ناشی از ویروسی نوظهور و در حال چرخش در گله باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

-

چکیده [English]

Iran is currently dealing with an outbreak of non-highly pathogenic avian influenza due to H9N2 sub-serotype in commercial layer flocks. The objective of this study was to evaluate some ethiological reasons about egg drops observed in naturally infected flocks following the first outbreak in July 1998. This study was carried out in a large multi aged egg layer farm possesing 40 flocks in Qazvin province. The serological antibody responses against avian influenza virus (AIV), Newcastle disease virus (NDV) and egg drop syndrom 76 (EDS76) virus were measeard by haemagglutination inhibition (HI) test between July 1998-1999. Comparison of HI antibodies titer of Amy, NDV and EDS76 was restricted to 10 flocks belonging to blocs A and B of farm. Both blocs were infected with Al at 12 weeks olds. Whereas bloc B was also involved with infectious ,laryngotracheaitis (ILT) after vaccination. The mortality in bloc B was 9.03% more than bloc A as compared at 26 weeks old, indicating that Al and ILT coinfection may increase Al mortality. An average of 9.64% egg drop was recorded only in bloc A flocks at 30 weeks old. There was a good correlation between decrease in HI antibody titer against AIV and decrease in egg production. Overall, it is suggested that decrease in egg production in naturally infected layer farms may be due to reemergence of field AIV isolates.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Avian Influenza
  • Egg drops
  • H9N2
  • Haemagglutination inhibition
  • Layer farm