تعیین دامنه مرجع برخی پارامترهای بیوشیمیایی سرم اسبهای کرد

نویسندگان

چکیده

هدف از انجام این پژوهش تعیین مقادیر مرجع پارامترهای بیوشیمیایی سرم اسبهای کرد بود. برای این منظور 38 رأس از اسبهای کرد اسبداریهای اطراف کرمانشاه که از نظر بالینی سالم بودند در حالت ناشتا خونگیری شدند. بعد از لخته شدن،نمونه ها در محل سانتریفوژ و سرم آنها پس از جداسازی به آزمایشگاه منتقل شد. پارامترهای اندازه گیری شده شامل گلوکز،تری گلیسرید،کلسترول،کراتینین،اسیداوریک،ازت اوره خون،بیلی روبین تام و مستقیم بودند. دامنه مرجع و براساس صدک های 5/2 و 5/97 محاسبه شدند. مقایسه میانگینها با روشهای آماری آنالیز واریانس و یا آزمون "t" انجام شد. مراجع به دست آمده برای سرم اسبهای کرد برحسب میلی گرم در صد برابر بود با گلوکز 25/89-75/69 ، تری گلیسرید 63/60-38/15 ، کلسترول 25/111-38/63 ، کراتینین 5/1-8/0،اسید اوریک 94/0-39/0،ازت اوره خون 25-75/7،بیلی روبین تام 06/2-5/0 و بیلی روبین مستقیم 61/0-1/0 ، دامنه های بدست آمده با مقادیر موجود در سایر نژادهای اسب مقایسه شد. به جز کراتینین،بین مراجع اسبهای کرد با سایر اسبهای ایرانی تفاوتهای اساسی مشاهده نشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

-

چکیده [English]

Analysis of 8 biochemical parameters were carried out on fasting serum obtained from 38 Kurd horses of both sexes. The mean, standard deviation and 2.5 to 97.5 percentile values were calculated for each analyte. The established reference ranges for 8 biochemical parameters were: glucose (69.25-89.75 mg/dL), triglyceride (15.38-60.63 mg/dL), Cholestrol (63.38-111.25 mg/dL), Creatinine (0.8-1.5 mg/dL), BUN (7.75-25 mg/dL), Uric acid (0.39-0.94 mg/dL), total bilirubin (0.5-2.06 mg/dL) and direct bilirubin (0.1-0.61 mg/dL). With the exception of creatinine all other biochemical values were similar to those reported for other horse races.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Biochemical parameters
  • Kurd horse
  • Reference values
  • serum