بررسی پارامترهای هماتولوژیک خون و نسبت میلوئید به اریتروئید مغز استخوان گوسفند در مسمومیت تحت حاد با مس

نویسندگان

چکیده

در این بررسی ،5 رأس گوسفند نر یک ساله از نژاد بختیاری استفاده شد. پس از اطمینان از سلامتی آنها، در سه نوبت،نمونه گیری از سیاهرگ و داج و مغز استخوان از ناحیه جناغ سینه انجام و پارامترهای هماتولوژیک خون(تعداد گویچه های قرمز،هماتوکریت،هموگلوبین،تعداد گویچه های سفید و درصد نوتروفیلها،لنفوسیتها،ائوزینوفیلها و منوسیتها) و نمونه های مغز استخوان(نسبت رده میلوئید به اریتروئید) اندازه گیری شد و به عنوان گروه شاهد منظور گردید. همچنین روزانه،دمای بدن،تعداد تنفس،ضربان قلب و حرکات شکمبه نیز مورد بررسی قرار گرفت.برای ایجاد مسمومیت تحت حاد،روزانه به هر گوسفند ، 5/3 میلی گرم سولفات مس برای هر کیلوگرم وزن بدن به مدت 10 روز خورانده شد. 4 ساعت پس از آن،نمونه گیری از سیاهرگ وداج و مغز استخوان انجام و اندازه گیریها همانند نمونه های شاهد صورت پذیرفت. نتایج به دست آمده نشان دهنده افزایش معنی دار تعداد ضربان قلب،تعداد تنفس و کاهش حرکات شکمبه بود. همچنین تعداد گویچه های قرمز،میزان هماتوکریت و درصد لنفوسیتها و ائوزینوفیلها کاهش (05/0p<) وتعداد گویچه های سفید و درصد نوتروفیلها در مقایسه با گروه شاهد افزایش معنی داری یافتند(05/0p<) میزان هموگلوبین،درصد منوسیتهای خون و نسبت رده میلوئید به اریتروئید مغز استخوان در این بررسی تغییر معنی داری نشان ندادند(05/0p<).

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

-

چکیده [English]

Five Bakhtiari rams, one year old, were used in this study. These rains were looked after for two weeks to confirm their health. Blood and bone marrow samples were collected as blanks from jugular vein and sternum, respectively. For induction of subacute poisoning, each sheep received 3.5 mg/kg B.W. copper sulphate daily for 10 days. Blood samples were taken from jugular vein four hours after givening copper sulphate solution. After the last blood sampling, bone marrow sample were also taken from each ram. Hematological parameters (PCV, Hb, RBC count, WBC count, neutrophil, lymphocyte, eosinophil and monocyte) were measured in blood samples and M/E ratio was measured in bone marrow samples. Clinical parameters (respiratory rate, heart rate, temperature and ruminal contraction) were noted each day. The results indicated that hematocrit, RBC count, lymphocyte and eosinophil decreased significantly but WBC count and neutrophil increased (P<0.05). Heart rate and respiratory rate also increased significantly after poisoning (P<0.05). Variation in M/E ratio was not significant (P>0.05).

کلیدواژه‌ها [English]

  • Erythroid ratio
  • hematological parameters
  • Myeloid
  • sheep
  • Subacute copper poisoning