خون تهیه شده جهت انتقال به گاو در مقایسه با معیارهای استاندارد

نویسندگان

چکیده

یکصد و سی و سه واحد(هر واحد 450 میلی لیتر) خون گاو در کشتارگاه ارومیه تهیه و دقیقاً به مدت 46 روز در دمای c°4 نگهداری گردیدند. در طول این مدت آزمایشات هماتولوژیک(هماتوکریت،هموگلوبین معمولی،هموگلوبین آزاد گلبولهای قرمز و سفید) ،بیوشیمیایی(سدیم،پتاسیم،کلسیم،اوره،PHخون،پروتئین تام و گلوکز) و آنزیمی (LDH,AST) به فواصل 7 روز لغایت تا 46 روز در نمونه ها انجام گردید. همچنین تمامی نمونه ها در روزهای اول و دهم کشت شدند و از نظر آزمایشات سرولوژیکی(کارت تست) بررسی گردیدند. کشت نمونه ها(به غیر از 4 مورد مثبت) و همچنین آزمایشات سرولوژیکی (بروسلوز) همگی منفی بودند. مقایسه میانگین یافته های خون با روز صفر نشان میدهد که تغییرات هماتوکریت،گلبولهای قرمز و سفید تا روز 40 معنی دار نبودند،در صورتی که هموگلوبین معمولی ، هموگلوبین آزاد،PHخون،سدیم،پتاسیم،کلسیم،اوره،AST،LDH ، پروتئین تام و گلوکز اختلاف معنی داری (05/0P<) را در ذخیره سازی خون نشان دادند. نتیجه اینکه عدم تغییر هماتوکریت،گلبولهای قرمز و سفید تا روز 40 و هموگلوبین معمولی تا روز 28 ، به عنوان ارکان اصلی انتقال خون،از نقاط مثبت این مطالعه و تغییرات سدیم،پتاسیم وph از عوارض احتمالی انتقال خون ذخیره شده به روش این مطالعه خواهند بود که چنین خونهایی بایستی به گاو کم خون انتقال و اثرات جانبی تمامی عوامل فوق بررسی گردند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

-

چکیده [English]

133 Blood units (each untie included 450 nil) were prepared from
cow in Urmia slaughterhouse and stored in 4C for 46 days. During
46 days. During 46 days haematological (Hematocrite “PCV “,
hemoglubin “Hb “, free hemoglubin “FHb”, red blood cells “RBC white blood cells “WBC “), biochemical (sodium “Na “, potassium “K “, calcium “Ca “, urea, blood pH, total plasma protein “TPP “, glucose) and enzymatic examinations (AST, LDH) carried out weekly up to 46 days. All samples were also cultured at first day and 10 days later for bacteriological test and also studied for serological test (card test). Except in 4 cases, bacteries did not growth in culture, and serological results were all negative. The results of t-test showed no differences in PCV, RBC and WBC during the 40 days of blood collections, while Hb, FHb, pH, Na, K, Ca, Urea, LDH, AST, TPP and glucose changed significantly (P<0.05) during the 46 days investigation. It is concluded that the stability of the main blood components such as PCV, RBC and WBC were the positive points of this study but changes in blood pH, Na, K and others could probably causes reactions following infusion in sick animals and, therefore, need to infuse these bloods and determine probable effects.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Blood bank
  • Blood collection
  • Cattle
  • Standard