تاثیر بتائین بر میزان کارایی سالینومایسین در جوجه های گوشتی مبتلا به عفونت کوکسیدیایی تجربی

نویسندگان

چکیده

هدف: بررسی اثر استفاده از بتایین بر میزان کارایی داروی ضدکوکسیدی سالینومایسین در جوجه های گوشتی در آلودگی تجربی به کوکسیدیوزماکیان.
طرح آزمایشی: طرح آماری کاملا تصادفی با تصادفی با آرایش فاکتوریل 2×2.
حیوانات: 480 قطعه جوجه گوشتی یکروزه جنس نرازسویه تجاری Ross 308.
روش: جوجه های مورد آزمایش بطور تصادفی به چهار تیمار تقسیم شدند و با جیره های غذایی حاوی دو سطح سالینومایسین (صفر و ppm 66) و دو سطح بتائین (صفر و 15/0 درصد) تغذیه شده‘ در سن 15روزگی از راه دهانی باسوسپانسیون حاوی کشت مخلوط ااسیست های ایمنی آلوده شدند. از یک هفته پس از ایجاد آلودگی تجربی و به مدت پنج روز‘ نمونه های مدفوع جمع آوری و تعداد ااسیست های دفع شده در هر گرم مدفوع شمارش گردید. غلظت بتاکاروتنوئیدهای موجود در پلاسما با اخذ نمونه های خون‘ قبل و بعد ایجاد آلودگی کوکسیدیابی تجربی تعیین گردید. شاخصهای تولید نیز در سنین 14‘ 28‘ 42‘ 49 روزگی محاسبه شدند.
تجزیه و تحلیل آماری: استفاده از روش General Linear Modelو آزمون تکمیلی Duncam.
نتایج: نتایج بدست آمده نشان دادند که افزودن ppm 66 سالینومایسین به جیره غذایی تاثیر معنی داری بر بهبود عملکرد تولید و افزایش غلظت کار و تنوئیدهای پلاسما داشته (05/0 < P) و موجب کاهش تعداد ااسیست ها در هر گرم مدفوع گردید. اضافه نمودن 15/0 درصد بتائین بتهایی تاثیر معنی داری بر عملکرد تولید‘ تعداد ااسیست های دفع شده در مدفوع و غلظت کاروتنوئیدهای پلاسما نداشت (05/0 < P). افزودن بتائین به جیره غذایی حاوی سالینومایسین سبب افزایش معنی دار وزن بدن‘ شاخص بازدهی‘ و غلظت کاروتنوئیدهای گردیده‘ ضریب تبدیل غذایی و تعداد ااسیست ها در هر گرم مدفوع را کاهش داد.(05/0 < P)
نتیجه گیری: نتایج حاصل از این بررسی تجربی نشان تجربی داد که استفاده از بتائین همراه با سالینومایسین می تواند تا حدی در افزایش کارایی این داروی ضدکوکسیدی یونوفوره در پیشگیری از کوکسیدیوز در جوجه های گوشتی موثر باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

-

چکیده [English]

Objective: To study the interactive effect of betaine (BET) and Salinomycin (SAL) in coccidian-infected broiler chicks.
Design: Randomized complete block with 2 * 2 factorial arrangement.
Animals: Four hundred and eighty male Ross 308 broiler chicks.
Procedure: The chicks were randomly assigned to four dietary treatments including: 1) basal diet, 2) basal diet plus .15% BET, 3) basal diet plus 66ppm SAL, and 4) basal diet plus .15% BET plus 66ppm SAL. Each treatment contained 4 replicates of 30 chicks and fed ad-libitum. All of the chicks were inoculated with a suspension of the mixed culture of Eimeria oocysts on 15 days of age. Feces samples were taken to determine the number of oocysts per gram of feces (OPG). Plasma carotenoid concentrations (PCC) were evaluated on 14 and 28 days of age. Body weight gain (BWG), feed intake (Fl), feed conversion ratio (FCR), and European efficiency factor (EEF) were determined to evaluate broiler’s performance.
Statistical analysis: General linear model (GLM) and Duncan’s multiple range test.
Results: Supplementation of diets with 66 ppm SAL significantly on improved the performance, increased the PCC (P<0.05),and decreased the OPG. Adding 0.15% BET alone did not affect production performance, PCC and OPG significantly (P> 0.05). Diet containing 66 ppm SAL supplemented with 0.15% BET significantly increased the BWG EEF, and PCC while it decreased the FCR and OPG (P< 0.05).
Conclusion: The results of this experimental study indicated that BET at the level of 0.15% could increase the efficacy of SAL for preventing deleterious effects of
Coccidiosis in broiler chicks. J.Fac. Vet.Med. Univ. Tehran. 60,4:305-311,2005

کلیدواژه‌ها [English]

  • betaine
  • Broilers
  • Carotenoids
  • coccidiosis
  • Oocysts
  • Salinomycin