مطالعه آزمایشی آپوپتوزیس القا شده توسط ویروس عامل بیماری بورس عفونی به روش تانل

نویسندگان

چکیده

هدف : ارزیابی ارتباط میزان حدت ویروس بیماری بورس عفونی با شدت تعییرات آپوپتوتوزیس و سلولهای لنفوئیدی طحال.
طرح: مطالعه تجربی.
حیوانات: خروس های 21 روزه SPF لگهورن.
روش: جوجه ها به 2 گروه مطالعه اول و دوم تقسیم شدند و با روش قطره چشمی – بینی تلقیح گریدند. در گروه اول 3 زیرگروه (30=n) TEST-VAC , (30=n) IBDV-TEST و (30=n)Control مورد مطالعه قرار گرفت. زیرگروه ها به ترتیب با ویروس خیلی حاد عامل بیماری بورس عفونی (سویه 499 –IR)‘ واکسن اینترمدیت 78 D و سرم نمکی تلقیح شدند. در گروه مطالعاتی دوم جوجه ها تحت تلقیح با سویه 499 –IR (10=n) قرار گرفتند. سه روز پس از تلقیح و با بروز علایم بالینی از هر دو گروه به ترتیب از بورس فابریسیوس و طحال نمونه برداری بعمل آمد. نمونه ها با رنگ آمیزی هماتوکسیلن – ائوزین و روش تانل مورد مطالعه قرار گرفتند.
نتایج: مطالعات رنگ آمیزی و تانل حاکی از تغییرات آپوپتوزیس در سلول های لنفوسیستی بورس فابریسیوس و طحال در هر دو گروه در مقایسه با کنترل است.
آزمون های غیر پارامتری اسمیرنوف کولموگروف و کروسکال والیس و آزمونهای پارامتری تحلیل واریانس آنوا و تعقیبی اختلاف معنی داری را در میانگین تعداد سلول های آپوپتیک زیر گروههای درمانی گروه اول در مقایسه با کنترل نشان می دهد 05).0>P). بعلاوه در گروه دوم آزمون ناپارامتری من – ویتنی اختلاف رتبه ای تعداد سلول ها را در مقایسه با کنترل نشان می دهد. 001).0>P).
نتیجه گیری: در شرایط in vivo بین میزان حدت ویروس و شدت تغییرات آپوپتوزیس در بافت های بورس فابریسیوس و طحال ارتباط معنی داری وجود دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

-

چکیده [English]

Objective: The purpose of the present in vivo study was to evaluate correlation of the virulence of the infectious bursa disease virus with the rate of apoptotic changes of the immature B lymphocytes in Bursa Fabric us (BF) and lymphoid cells of spleen.
Design: Experimental study.
Animals: 21-day-old SPF chicks of leghorn breed
Procedures: 90 chicks were divided into three groups (TEST- IBDV,TEST-VAC and Control) of 30 chicks each.
inoculation of the TEST-IBDV, TEST -VAC and Control
groups were done with IR-499 serotype of high-virulence infectious bursa disease Virus (VVIBDV), D78 intermediate vaccine and normal saline, respectively. Furthermore, 20 chicks were categorited into two groups (Test and Control) of 10 chicks each. Test and Control groups were inoculated with VVJI3DV and normal saline, respectively. 3 days after inoculation, samples of BF and splenic tissues were sent to Pathology Lab for LM, H&E sating and TUNEL studies.
Statistical analysis: Kruskal-Wallis, ANOVA and Mann- Whitney test.
Results: LM and H&E staining showed many significant differences among groups. Furthermore, we showed VP2&VP5, INF-gamma and TNF-alpha were the major inductive factors for development of apoptosis in the immature Lymphocytes of BF and spleen.
Discussion: The present in vivo research showed that there is always a significant correlation between the virulence of the virus and the rate of apoptotic changes in the BF tissue.
Moreover, apoptosis can be considered as a definite factor in
the pathogenesis of infectious bursa disease (IBD).
J.Fac. Vet.Med. Univ. Tehran. 60,4:313-320,2005.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Apoptosis
  • Gumboro disease
  • Infectious bursal disease