ارزیابی اثرات لیزر کم توان بر روی قدرت عضلانی پس از تخریش عصب سیاتیک در سگ

نویسندگان

چکیده

هدف: ارزیابی اثرات لیزر کم توان بر روی قدرت عضلانی پس از تخریش عصب سیاتیک در سگ.
طرح : مطالعه تجربی با الگوی حیوانی.
حیوانات: ده قلاوه سگ نر و ماده مخلوط ایرانی 6±30 کیلوگرم.
روش: حیوانات به دو گروه مساوی 5 تایی شاهد و آزمایش تقسیم شد و تحت بیهوشی قرار گرفتند. پس از برش پوست و جداسازی عضلات ران‘ عصب سیاتیک در معرض دید جراح قرار گرفت سپس آزردگی و آسیب عصبی در تمام قطر عصب سیاتیک با پنس شریانی به مدت 5 ثانیه ایجاد شد. حیوانات گروه آزمایش با لیزر کم توان به مدت 10 دقیقه در روز برای مدت 2 هفته درمان قرار گرفتند. این در حالی است که هیچ روش درمانی در گروه شاهد استفاده نشد. ثبت فعالیت عضلات با استفاده از الکترومیوگراف قبل‘ بعد از آزردگی عصب و در روزهای 14‘ 28‘ 45 از تمام حیوانات از چهار ماهیچه نیم وتری‘ نیم غشایی‘ بازکننده و خم کننده تهیه شدند.
تجزیه و تحلیل آماری: روش آنالیز واریانس (ANOVA) و آزمایش تکمیلی (Tukey).
نتایج : گرام های حاصله اختلاف معنی داری را در دو ماهیچه نیم وتری و نیم غشایی بین گروه آزمایش و شاهد در05/0>P نشان داد.
نتیجه گیری : ارزیابی نتایج حاصله در حیوانات نشان داد که لیزر کم توان آن قادر به جلوگیری از آتروفی ماهیچه است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

-

چکیده [English]

Objective: Assessment of Low Level Laser (LLL) effects on muscular repair and capability following sciatic nerve injury as animal model.
Design: Experimental study.
Animals: Ten male and female 30 ± 6 month-old mixed breed dogs between 27±6 kg body-weight.
Procedures: Animals were subsequently divided into two groups of (control and experimental) of 5 dogs each. Then anesthesia was induced. Skin was incised and the muscular dissection performed. The right sciatic nerve was exposed
in all dogs and crushed in full thickness using artery
forceps for 5 •seconds. The experimental group was
subjected to LLL regimen, daily ten minutes for two weeks. The electromyography (EMG) was recorded from semimembranosus (S1), and semitendinosus (S2),
Extensors (Ext), and Flexors (Flex) muscles before, after crush, 14,28 and 45 post-operative days. Statistical analysis: Variance analysis by ANOVA and Turkey's test.
Results: EMG recording showed significant differences in muscle forced in SI and S2 in experimental group by comparison with control one.
Clinical implications: The evaluation of LLL showed to be helpful to reduce muscle atrophy. J.Fac. Vet.Med. Univ. Tehran. 60,4:327-331,2005.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Dog
  • low level laser
  • muscle atrophy
  • sciatic nerve