مقایسه امواج الکتروکاردیوگرام‘ محور الکتریکی قلب و اندیس قلبی (RV/TV) در جوجه های گوشتی مبتلا به آسیب تجربی‘ با استفاده از مدل سرما‘ با جوجه های سالم

نویسندگان

چکیده

هدف: مطالعه تاثیر آسیب تجربی با استفاده مدل سرما بر روی امواج الکتروکاردیوگرام و محور الکتریکی قلب و میزان همبستگی با نسبت وزن بطن راست به وزن کل دو بطن (RV/TV).
طرح: مطالعه مقایسه ای امواج الکتروکاردیوگرام و اندیس قلبی.
حیوانات: 300 قطعه جوجه گوشتی نر یکروزه از نژاد راس 308 .
روش: جوجه ها در دو گروه مساوی‘ در دو سالن مجزا به صورت گروه کنترل و گروه آزمایش تا 6 هفته بر روی بستر پرورش یافتند. در گروه آزمایش از هفته دوم درجه حرارت محیط تا پایان دوره به میزان 30% کاهش داده شد. با مجزا نمودن 5 جوجه از هر گروه در پایان هر یک از هفته های سوم تا ششم ثبت الکتروکاردیوگرام هر یک از آنها انجام پذیرفت.
تجزیه و تحلیل آماری: تعیین اختلاف بین گروه کنترل و آزمایش به روش student-t-test و نیز تعیین همبستگی امواج الکتروکاردیاگرام با نسبت وزن بطن راست به وزن کل دو بطن (RV/TV).
نتایج: با توجه به نتایج بدست آمده به نظر می رسد با بالا رفتن سن بیشرین تغییرات مربوط به امواج S, T از هفته چهارم به بعد بوده است. به طوریکه در گروه آزمایش نسبت به کنترل افزایش موج S به صورتی معنی دار در هفته چهارم (اشتقاقهای II,III, aVR) و هفته ششم (اشتقاق III) کاملا مشهود است. موج S در این مطالعه با نسبت RV/TV مقایسه و مشخص شد که در هفته چهارم (اشتقاق II) و هفته پنجم (اشتقاقهای II و aVF) یک همبستگی مستقیم و معنی داری بین ایندو پارامتر وجود دارد. موج T نیز در هفته چهارم و پنجم
(II, aVF) و ششم (اشتقاقهای (aVF, aVR) افزایش معنی داری را نشان داد. موج R در این مطالعه بجز در هفته چهارم (اشتقاق II) در سایر گروهها تغییرات معنی داری را نشان نداد. محور متوسط الکتریکی قلب اگرچه افزایشی را در گروه آزمایش نسبت به گروه کنترل نشان داد‘ اما این افزایش فقط در هفته چهارم بین دو گروه معنی دار بوده است. به هر حال این افزایش در گروه آزمایش حاکی از چرخش محور الکتریکی قلب به سمت راست و قدام می باشد.
نتیجه گیری: با ثبت و مطالعه الکتروکاردیوگرام در جوجه های گوشتی مبتلا به آسیت تجربی با استفاده از سرما‘ امواج S, T دچار افزایش می شوند که شاهدی بر هیپرتروفی بطن و عوارض مربوطه می باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

-

چکیده [English]

Objective: To evaluate the electrocardiography changes in
the experimentally induced ascitis in broiler chickens using
cold stress as a model.
Design: Experimental study.
Animals: A total of 300 day-old male Ross 308 broiler chicks.
Procedure: Chickens were randomly divided into two equal
groups, (control and test). chicks were reared for six weeks.
Gradually Temperature was gradually decreased in the test
group to 30% of the standard program from 2nd week of the
rearing period. At the end of each week, 5 chicks from each
group were selected and electrocardiography recordings were performed. Also after autopsy right ventricle I total ventricular weight was measured and recorded.
Statistical analysis: t- student Test and Bivariate correlation.
Results: There were significant elevation of the S wave
amplitudes in 4th week (leads II, III, a VR)and 6th week (lead
III) .S wave had a significant correlation with RVJTV in 4th
week (lead II) and 5th week (leads II, a VF) in the test group,
too. There were also significant increase in the T wave amplitudes in 4th and 5th weeks (leads II, a VF) and 6th week(leads a VF, a VR) in the test group. In this study, R waves did not show a significant variation with the
exception of 4th week(lead II). There were an elevation of MEA in test groups (with a right-cranial direction) but it just was significant in 4th week compared with control group.
Conclusion: Electrocardiograms can be used effectively to evaluate the development of as cites syndrome in broiler chickens. The increase in the amplitude of S and T waves could be considered as the sign of ventricular hypertrophy in as cites syndrome resulted from cold condition.
J.Fac. Vet.Med. Univ. Tehran. 60,4:333-337,2005.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Broiler Chickens
  • electrocardiography waves (R
  • experimental as cites
  • s
  • T)
  • RV/TV ratio