تأثیر کاهش دوزآنالوگ GnRH در برنامه همزمانی اوولاسیون به روش Heat-synch بر میزان آبستنی در گاوهای شیری

نویسندگان

چکیده

هدف: کاهش هزینه های هورمونی در برنامه Heat-synch در گاوهای شیری.
طرح: تجربه میدانی.
حیوانات: تعداد 144 رأس گاو شیری نژاد هلشتاین پس از اتمام دوره 50 روزه انتظار پس از زایش مورد بررسی قرار گرفتند.
روش: تعداد 144 رأس گاوشیری در سه گروه نیم دوز لولیبرین (40 رأس – گروه اول)‘ دوز کامل لولیبرین (45 رأس – گروه دوم ) و کنترل (59 رأس) تحت آموزش قرار گرفتند.
بدین ترتیب که در روز شروع برنامه (روز صفر) همه گاوهای گروه اول و دوم به ترتیب 5/7 و 15 میکروگرم آنالوگ GnRH (لولیبرن) به صورت تزریق عضلانی دریافت نمودند. هفت روز بعد به گاوهای هر دو گروه 150 میکروگرم آنالوگ پروستاگلاندین F2a (دی کلوپروستنول) تزریق شد. 24 ساعت پس از تزریق پروستاگلاندین‘ یک میلی گرم استرادیول بنزوات به تمام گاوها تزریق گردید. بعد از تزریق استرادیول‘ به مدت 48 ساعت گاوها تحت نظر قرار گرفتند و پس از مشاهدات فحلی ایستا‘ تلقیح مصنوعی شدند‘ تعداد اندکی از گاوها که در این فاصله (48 ساعت) فحل نیامدند‘ رأس 48 ساعت پس از تزریق استرادیول بدون توجه به فحل یا فحل نبودن آنها و به صورت از پیش تعیین شده‘ تلقیح مصنوعی گردیدند. تعداد 59 رأس گاوشیری در گروه سوم (گروه کنترل)‘ بدون آنکه هیچگونه درمانی دریافت دارند‘ پس از آنکه به صورت طبیعی فحل آمدند تلقیح مصنوعی شدند. 24 روز پس از تلقیح مصنوعی‘ آبستنی گاوها با روش توشه رکتال مشخص گردید.
تجزیه و تحلیل آماری: آزمون آنالیزواریانس یکطرفه و مربع کای.
نتایج: تعداد روزهای باز در گروههای آزمایشی اول‘ دوم و سوم به ترتیب 79/7±7/104‘ 24/6±106و 33/2±86/111 روز محاسبه گردید که پس از آزمون آنالیز واریانس یکطرفه تفاوت معنی داری را نشان نداد. (05/0> P). نرخ آبستنی بین گروههای آزمایش پس از دریافت تلقیح اول‘ دوم و سوم با روش آماری مربع کای با هم مقایسه گردید که تفاوت معنی داری با هم نداشتند (05/0> P). نرخ آبستنی در مجموع سه سرویس تلقیح مصنوعی برای هر سه گروه آزمایشی (گروه اول 5/67 درصد‘ گروه دوم 9/68 درصد و گروه سوم 82/66 درصد) مشابه بود و از نظر آماری تفاوت معنی داری با هم نداشتند (05/0> P).
نتیجه گیری: نتایج حاصل از این بررسی نشان می دهد که کاهش دوزآنالوگ GnRH از 15 میکروگرم به 5/7 میکروگرم لولیبرین در برنامه Heat-sych یا فحلی یابی متراکم 48 ساعته بر روی تعداد روزهای باز و نرخ آبستن تأثیر منفی نداشته و می توان از آن جهت کاهش هزینه های حاصل از این برنامه استفاده نمود که این امر موجب می شود تا هزینه های تمام شده این برنامه حدوداً 30 درصد (2400 ریال) به ازای هر رأس گاوکاهش یابد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

-

چکیده [English]

Objective: To reduce the cost of hormones used in Heat- synch protocol in dairy cows.
Design: Experimental study.
Animals: 144 Holstein cows, at 50 days postpartum. Cows randomly assigned into 3 groups: (1)40 cows; 7.5.µg luliberin, TM. (2) 45 cows; 15.tg luliberin, IM. Seven days later in both groups, 150j.tg D-cloprostenol, TM 25 hours later 1mg Estradiol Benzoate was injected. Cows observed for 4 hours and inseminated based on standing heat. Cows that did not display estrus were inseminated at 48 hours after estradiol injection. (3) Control: group in=59, did not received any treatment and were inseminated 12 hours after displaying estrus. Pregnancy was diagnosed on day 42 after AT via rectal palpation.
Statistical analysis: Days open and pregnancy rate were analyzed by One-way ANOVA and chi square tests, respectively.
Results: The number of days open did not differ among experimental groups (group one: 104.17±7.76 days, group two: 106.28±6.24 days and the third group: 111.86±2.33 days (P>0.05). Pregnancy rate to the first service was not different among groups (group one: 47.5%, 19/40, group two: 48.88%, 22/45, third group: 32.20%, 19/59) (P>0.05).
Conclusion: In conclusion, reducing the dose of GnRH analogue (Luliberin) to half of the full dose did not affect pregnancy rate and days open. Therefore the cost of Heat- synch program can be reduced by using half dose of Luliberin.

کلیدواژه‌ها [English]

  • days open
  • GnRH analogue (Luliberin)
  • half dose
  • heat-synch
  • pregnancy rate.