بررسی فیلرهای خونی سگ در شهرستان تنکابن

نویسندگان

چکیده

هدف: بررسی میزان شیوع و تعیین گونه فیلرهای خونی موجود در سگهای شهرستان تنکابن.
طرح: مطالعه میدانی.
حیوانات: 80 قلاده سگ.
روش: پس از معاینات بالینی و ثبت اطلاعات شامل سن‘ جنسیت‘ نژاد و حرکات تنفسی سگهای مورد آزمایش‘ خونگیری از ورید سفالیک سگهای مورد مطالعه‘ بعمل آمد و پس از آزمایش به روش نات اصلاح شده‘ رسوب حاصله از لحاظ حضور میکروفیلرها بررسی گردید.
تجزیه و تحلیل آماری : روش آماری آنالیز – واریانس (ANOVA).
نتایج از تعداد 80 قلاده سگ مورد آزمایش‘ در 14 نمونه حضور میکروفیلرهای خونی مشاهده گردید (5/17 درصد) که در دوازده نمونه میکروفیلردیروفیلاریا ایمی تیس (15درصد)‘ یک نمونه دیپتالونما رکوندیتوم (25/1 درصد) و یک نمونه آلودگی مختلط (25/1 درصد) تشخیص داده شد و وقوع آلودگی با هیچکدام از عوامل مورد بررسی شامل جنسیت‘ سن‘ نژاد و حرکات تنفسی ارتباط معنی داری نداشت.
نتیجه گیری: با توجه به حضور آلودگی در شهرستان تنکابن و مشترک بودن بیماری مذکور در انسان و دام و همچنین انتقال آسان آلودگی‘ باید ضمن معدوم نمودن سگهای ولگرد و درمان سگهای آلوده‘ انگل فوق را کنترل نمود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

-

چکیده [English]

Objective: To determine the prevalence and species of blood filarial of dog in Tonekabon.
Design: Cross sectional study.
Animals: 80 dogs.
Procedure: After clinical examinations and recording of necessary information (age, sex and breed), blood samples were collected from cephalic or sap hen vein and examined by modified knot method.
Statistical analysis: Analysis of variance (ANOVA). Results: Out of 80, 14 dogs (17.5%) were infected with microfilaria. In this regard, about 15%, 1.25% and 1.25% of infections were Dirifilaria immitis , microfilaria of dipetalonema reconditum and mixed infection, respectively. Infection showed no correlation with sex, age, breed and rates of breathing.
Clinical implications: Because of the possibility of infection in human by this species, our findings recommend killing of stray dogs and treatment of infected ones.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Dipetalonema recunditum
  • Dirifilaria immitis
  • Filariosis
  • Iran
  • Tonekabon