مطالعه گذشته نگر ارزش رادیوگرافی در تشخیص عوارض و بیماریهای تک سمیها

نویسندگان

چکیده

هدف : تعیین فراوانی عوارض و بیماریهای مختلف تک سمی های ارجاعی به بخش رادیولوژی بیمارستان تخصصی دامپزشکی شهر کیان و تاثیر عوامل نژاد سن و جنس دام بر میزان وقوع این عوارض و بیماریها .
طرح: مطالعه گذشته نگر.
حیوانات: تعداد 32 رأس اسب‘ 7 رأس الاغ و 5 رأس قاطر ارجاعی به بخش رادیولوژی.
روش: تعداد 107 رادیوگراف مربوط به تک سمی های (75 مورد اسب‘ 17 مورد الاغ و 15 مورد قاطر) ارجاعی به بخش رادیولوژی بیمارستان مربوط به یک دوره 4 ساله (از خرداد سال 1377 تا مرداد ماه 1381) مورد مطالعه و ارزیابی گذشته نگر قرار گرفت. رادیوگرافها از نظر عوارض موجود و اثر عوامل نژاد‘ سن‘ جنس و محل عارضه مورد بررسی قرار گرفتند و اطلاعات در جداول خاصی به تفکیک فراوانی بیماری‘ سن‘ جنس‘ نژاد و محل عارضه درج گردید.
نتایج: بیماری و عوارض مشاهده شده شامل شکستگی ها‘ برآمدگیهای استخوانی (Exostosis)‘ عفونت استخوانی (استتومیلیت)‘ استئوآرتروز‘ آرتریت‘ سندرم ناویکولار‘ پنومونی‘ هیپرواسکولاریزاسیون ریوی‘ تورم بافت نرم‘ لامینایتیس‘ بیماری جیوب حلقی‘ آبسه و کلسیفیکاسیون بودند. شایع ترین عوارض مشاهده شده در اسبهای ارجاعی شکستگی و برآمدگیهای استخوانی هر یک به میزان 18/18 درصد بودند. بیشترین عوارض در ناحیه بندهای انگشت در اسب 25/31 درصد تشخیص داده شد. از میان عوارض اسکلتی و مفصلی در اسب‘ برآمدگیهای‘ استخوانهای با فراوانی 25 درصد و شکستگی کامل از نوع خردشدگی با فراوانی 75/18 درصد به ترتیب رتبه های اول و دوم را دارا بودند. در الاغ شکستگی و بیماری جیوب حلقی با فراوانی یکسان 25 درصد و در قاطر نیز سه عارضه شکستگی (60درصد)‘ برآمدگیهای استخوانی (20درصد) و تورم بافت نرم (20درصد) مشاهده شد.
نتیجه گیری: این مطالعه قابلیت های رادیوگرافی را در تشخیص عوارض و بیماریهای مختلف و همچنین درصد احتمال وقوع آنها را بر اساس تاثیر عوامل جنس‘ نژاد‘ سن و محل عارضه در نواحی مختلف بدن تک سمی ها در محل مورد مطالعه نشان می دهد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

-

چکیده [English]

Objective: To determine the frequency of diagnosed disorders or anomalies in different organs and systems and also effects of breed, age and sex on their incidence rate.
Design: Retrospective study.
Animals: 32 horses, 7 donkeys and 5 mules referred to the radiology division. Procedure: Data were collected from 107 equidae radiographs which had been taken in the Department of Radiology University of Tehran during 4- years (1998- 2001). Radiographs were evaluated for finding injuries and showing relation of disease with breed, sex, age and site of injuries. Information was gathered in the specific charts for
determining of frequency of each condition.
Results: Diseases and disorders were fractures, exostosis, osteomylitis, osteoarthrosis, arthritis, navicular syndrome, pneumonia, pulmonary hypervascularization, soft tissue swelling, laminitis, guttural pouches disease, abscess and calcification. Fractures (18.18%) and exostosis (18.18%) had the highest frequency in horses. The most frequent disorders were diagnosed in phalangeal area of horse (31.25%). Furthermore, the first and second most frequent bone disorders in horses were exostosis (25%) and comminuted fracture (18.75%). Fractures and guttural
pouches disease were seen with equal frequency (25%). In mule, fractures (60%), exostosis (20%) and soft tissue swelling (20%) were diagnosed.
Clinical implication: This study showed that radiography is a valuable method for diagnosing of equidae disordered organs and systems (in relation with factors such as sex, breed, age and site) and also their frequency.

کلیدواژه‌ها [English]

  • equine
  • Radiography
  • retrospective study