مطالعه اثر کلرفنیرامین داخل صفاقی بر پاسخ درد ناشی از فرمالین وارتباط آن با سیستم اپیوئیدی در موشهای سوری

نویسندگان

چکیده

هدف: مطالعه اثر تزریق داخل کلرفنیرامین (آنتاگونیست گیرنده H1 هیستامین) بر درد ناشی از فرمالین و ارتباط آن با سیستم اپیوئیدی در موشهای سوری.
طرح : مطالعه تجربی.
حیوانات: هفتادودوعدد موش سفید کوچک آزمایشگاهی نرباوزن 26-23 گرم.
روش: گذاشتن حیوانات در دستگاه آزمون فرمالین‘ تزریق کف پایی فرمالین 5% به حجم 20 میکرولیتر با سوزن تزریقی شماره 28‘ ثبت مدت زمان لیسیدن و گازگرفتن پنجه پای تزریق شده در بلوکهای زمانی 5 دقیقه ای به مدت یکساعت‘ تزریق داخل صفاقی کلرفنیرامین (5‘ 10 و 20 میلی گرم بر کیلوگرم وزن بدن)‘ مرفین (5میلی گرم برکیلوگرم وزن بدن)‘ کلرفنیرامین(20 میلی گرم بر کیلوگرم وزن بدن) بعد از مرفین (5میلی گرم بر کیلوگرم وزن بدن) و تزریق زیر جلدی نالوکسان (5 میلی گرم بر کیلوگرم وزن بدن) و نالوکسان (5 میلی گرم بر کیلوگرم وزن بدن) قبل از کلرفنیرامین (20میلی گرم بر کیلوگرم وزن بدن).
تجزیه و تحلیل آماری : آزمون تی – زوج‘ آنالیز واریانس یکطرفه با اندازه گیری مکرر‘ آزمون دانکن.
نتایج : تزریق کف پایی سالین نرمال پاسخ ضعیفی در پنج دقیقه اول و تزریق کف پایی فرمالین پاسخ درد دو مرحله ای (مرحله اول: 5 – 0 و مرحله دوم: 40 – 20 دقیقه پس از تزریق) ایجاد کردند. تزریقات داخل کلرفنیرامین در مقادیر 5‘ 10 و 20 میلی گرم بر کیلوگرم وزن بدن‘ بدون ایجاد اثری بر درد مرحله اول‘ پاسخ درد مرحله دوم را کاهش داند. بین اثر کاهشی آنها تفاوت معنی دار مشاهده نشد. تزریق داخل صفاقی مرفین (5میلی گرم بر کیلوگرم وزن بدن) پاسخ درد را در هر دو مرحله کاهش داد. تزریق کلرفنیرامین قبل از مرفین موجب تقویت اثر کاهش دهنده درد مرفین شد. تزریق زیرجلدی نالوکسان (5 میلی گرم بر وزن بدن) موجب پایداری درد در هردو مرحله شد و تزریق کلرفنیرامین بعد از نالوکسان بر تشدید درد ناشی از نالوکسان اثری نگداشت.
نتیجه گیری: بر اساس نتایج می توان مطرح نمود که کلرفنیرامین موجب کاهش درد التهابی (مرحله دوم درد فرمالینی) می شود در حالی که بر درد نوروژنیک (مرحله اول درد فرمالینی) اثری ندارد. بنابراین گیرنده H1 هیستامین ممکن است در درد التهابی نقش داشته باشد و بنظر می رسد که بین گیرنده H1 و سیستم اپیوئیدی احتمالاً ارتباطی وجود دارد و کاهش درد توسط آنتاگونیست های گیرنده H1 شاید وابسته به سیستم اپیوئیدی
باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

-

چکیده [English]

Objective: To investigate the effect of intraperitoneal injection of Chlorpheniramine on formalin - induced pain and morphine analgesia.
Design: Experimental study.
Animals: Seventy - two male mice weighing between 23- 26gr.
Procedure: Animals were placed in the formalin test chambers. Interplanetary injection of formalin (20 1, 5%) with a 28-guage injection needle was performed. The durations of the licking and biting of the injected paw was measured every five mm for lh. Intraperitoneal injections of Chlorpheniramine at doses of 5, 10 and 20 mg/kg, morphine (5 mg/kg) and subcutaneous injection of naloxone (5 mg/kg) were performed. Furthermore, Chlorpheniramine was also injected (i.p., 20 mg/kg) after morphine (i.p., 5 mg/kg) and before naloxone (s.c., 5mg/kg).
Statistical analysis: One - way and repeated measures ANOVA and Duncan test.
Results: Intrapaw injection of normal saline induced a weak response only in the first five mm. Formalin injection by the same route produced a biphasic pain response (first phase: 0-5 and second phase: 20-40 mm after injection).
Intraperitoneal injection of Chlorpheniramine (5, 10 and 20 mg/kg) without any effect on first phase, suppressed the second phase of pain. Morphine (i.p. 5mg/Kg) produced
analgesia by reducing both phases of pain. Naloxone (s.c., 5mg/kg) did not change the formalin - induced pain.
Chlorpheniramine injection after morphine potentiated the morphine analgesia, but it’s injection before naloxone did not prevent the naloxone - induced hyperalgesia. Conclusion: Based on the present results it is concluded that Chlorpheniramine (H1 antagonist) produced antinociception in the second phase (inflammatory phase) of formalin - induced pain. Hence, Hi receptors may have a role in inflammatory pain. In this regard, antinociception induced by a Hi antagonist may be dependent on Opioid
system.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Chlorpheniramine
  • formalin - induced pain
  • histamine
  • mice
  • Morphine
  • Naloxone