مطالعه باکتریولوژیک آبسه های کبدی در گاوهای کشتار شده در کشتارگاه شهرستان شهرکرد

نویسندگان

چکیده

هدف: مطالعه فوق جهت بررسی و مشخص نمودن وقوع آبسه های کبدی و عوامل باکتریایی بوجود آورنده آنها در گاوان کشتارشده در کشتارگاه شهرکرد به انجام رسید.
حیوانات : تعداد 500 رأس گاو کشتارشده.
روش : در طی این مطالعه بازرسی کشتارگاهی 500 رأس گاو پس از کشتار از نظر حضور آبسه کبدی صورت پذیرفت. در صورت حضور آبسه در هر کبد مشخصات دام شامل: جنس‘ سن‘ تولید‘ آبستنی و مشخصات آبسه (تعداد‘ اندازه‘ محل بر روی کبد) ثبت می گردید‘ و آبسه بطور کامل از بافت کبد جدا گردید و در کنار یخ به آزمایشگاه منتقل می شد. در محل آزمایشگاه کشت باکتریایی هوازی‘ بیهوازی و میکروآئروفیلیک به روش استاندارد از آبسه های کبدی به انجام رسید.
نتایج: از میان 500 رأس گاو کشتارشده 33 رأس (6/6 درصد) به آبسه کبدی مبتلا بودند‘ که 18 آبسه (5/54 درصد) در جنس نر مشاهده گردید. بیست و سه کبد از 33 کبد مبتلا حاوی یک آبسه بودند (69/69 درصد) و تنها 10کبد 30/30 درصد) حاوی 2 آبسه و یا بیشتر بودند. فوزوباکتریوم نکروفوروم از 21 کبد 63/63 درصد ) مبتلا به آبسه و آرکانوباکتریوم پیوژنز از 9 آبسه کبدی (27/27 درصد ) به عنوان جرم مولد آبسه جدا گریدند.
بحث : نتایج حاصل از تحقیق حاضر نشان داد که فوزویاکتریوم نکروفوروم مهمترین عامل مسببه آبسه های کبدی جدا شده از گاوان کشتارشده در کشتارگاه شهرکرد می باشد و آرکانوباکتریوم پیوژنزا از نظر اهمیت در ایجاد آبسه در رتبه دوم قرار دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

-

چکیده [English]

Objective: To determine occurrence and also bacterial causes of hepatic abscess of sacrificed cattle in shahrekod abattoir.
Design: Cross Sectional study.
Animals: Five hundreds sacrificed cattle.
Procedure: During this study inspection of 500 sacrificed cattle for presence of hepatic abscess was carried out in slaughter house. After observing the hepatic abscess, animal’s sex, age, production, pregnancy and also abscess
characterizations (number, size, location), recorded and whole abscess was dissected from the liver and transferred to the laboratory . Aerobic, anaerobic and microaerophilic bacterial cultures from hepatic abscesses were carried out
using standard methods. Statistic analysis: Chi- Square statistical test. Results: Thirty three cattle (6.6%) out of 500 inspected sacrificed cattle had hepatic abscess, from which 18 abscesses were in females (54.5%) and 15 abscesses were in male (45.5%). Twenty three livers out of 33 infected livers had only one abscess (69.69%) and 10 livers had 2 or more abscesses (30.30%). Fusobacterium necrophorum was isolated as unique bacterial cause of 21 hepatic abscesses (63.63%) and Arcanobacterium pyogenes was isolated from only 9 abscesses (27.27%). Discussion: The results of the present study showed that F necrophorum is the most important bacterial cause of
hepatic abscesses in cattle in shahrekord. Furthermore Arcanobacterium pyogenes is the second important bacterial cause of hepatic abscesses

کلیدواژه‌ها [English]

  • bacterial cause
  • Cattle
  • hepatic abscess