بررسی ارزش استفاده از تست جلدی آلرژیک در تشخیص آلودگی عقده های لنفاوی مزانتریک گوسفند به نوچه لینگوآتولاسراتا

نویسندگان

چکیده

هدف: مقایسه واکنش پوستی گوسفندان آلوده غیرآلوده به نوچه لینگوآتولاسراتا در گوسفند.
طرح: مطالعه طولی.
حیوانات: 30رأس گوسفند بومی.
روش: نوچه لینگوآتولا از عقده های لنفاوی مزانتریک دامهای کشتارشده جمع آوری و پروتئین آن استخراج شد. ضخامت پوست پلک پایین با استفاده از کولیس اندازه گیری و سپس مقدار 2/0 سانتیمتر مکعب از عصاره استخراج شده به شکل داخل جلدی در پوست پلک پایین تزریق شد. در پوست پلک چشم مقابل‘ محلولی که فاقد پروتئین نوچه لینگوآتولا بود‘ به عنوان شاهد تزریق شد. یک ساعت پس از تزریق‘ واکنش پوستی در محل تزریق ارزیابی و قطر پوست پلک مجدداً اندازه گیری شد. گوسفندان تحت تزریق قرار گرفتند‘ پس از ذبح‘ برای تعیین وضعیت واقعی آلودگی در عقده های لنفاوی مزانتریک آنها اقدام به جستجوی نوچه انگل شد.
تجزیه و تحلیل آماری: تعیین حساسیت ‘ ویژگی‘ صحت‘ ارزش پیشگیویی مثبت‘ ارزش پیشگویی منفی‘ Likelihood ratio تست جلدی آلرژیک.
نتایج: نتایج نشان داد که کارایی آزمون داخل پوستی در تشخیص آلودگی به نوچه لینگوآتولاسراتا کمتر از حد مورد انتظار و کمتر از میزان گزارش شده در مطالعات قبلی است.
نتیجه گیری: با وجودی که از ارزیابی آزمون داخل جلدی در تشخیص آلودگی به نوچه لینگوآتولاسراتا رضایت مورد انتظار حاصل نشد‘ ولی با توجه به ویژگی بالای آن‘ می توان از آن حداقل برای شناسایی دامهای غیر آلوده‘ استفاده کرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

-

چکیده [English]

Objective: To compare the skin responses of infected and non-infected sheep with Linguatula serrate nymph.
Design: Experimental study.
Animals: Thirty native sheep.
Procedure: The nymphs of Linguatula were collected from mesenteric lymph nodes of slaughtered animals and the protein of nymphs was extracted. The extracted protein was injected at the dose of 0.2 ml intra-dermopalpebrally
into the skin of lower eyelid of sheep. A placebo was injected into the skin of contra lateral eyelid. The skin reaction was evaluated 1 hour after injection. Infection status of injected sheep was determined by demonstration
of Linguatula serrate nymphs in the mesenteric lymph
nodes after slaughter as gold standard.
Statistical analysis: Compute sensitivity, specificity, accuracy, positive and negative predictive values, likelihood ratio and kappa statistic of the intradermal skin test al a different cut off values.
Results: Our calculated measures of diagnostic performance of intradermal skin test of Linguatula serrate were lower than anticipated and those previously reported. Conclusion: Intradermal skin test can be used for detection
of non-infected sheep.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Linguatula serrata
  • sheep
  • skin test.