بررسی اثر دمای محیطی ،سن و جنس بر روی میزان T4، T3 ، T3uptake و FTI گوسفند

نویسندگان

چکیده

هدف: هرچند مطالعات فراوانی پیرامون اثر استرس سرما بر میزان فعالیت غده تیروئید صورت گرفته است‘ اما تحت شرایط ویژه شهرستان اهواز چگونگی فعالیت غده تیروئی مورد مطالعه و بررسی قرار گرفته است. لذا این مطالعه به منظور بررسی اثر این شرایط خاص روی غده تیروئید صورت گفته است. به علاوه اثر سن و جنس نیز بر میزان پارامترهای تیروئیدی مورد ارزیابی قرار گرفت.
طرح : بررسی کشتارگاهی .
روش: با توجه به وضعیت خاص آب وهوایی اهواز در دو ماه گرم (مرداد) و سرد (بهمن) و در هر ماه از 210 رأس گوسفند بطور تصادفی در کشتارگاه اهواز خون گیری به عمل آمد و مقدار T4و T3 ‘ T3uptake
موجود در سرم آنها با روش رادیوایمونواسی اندازه گیری گردید. گوسفندان در چهار رده سنی زیر 6 ماه‘
12 – 6 ماه‘ 48 – 12 ماه طبقه بندی شدند.
تجریه و تحلیل آماری: آنالیزواریانس – ضریب همبستگی .
نتایج : یک اختلاف معنی داری در مقادیرT3(001/0 (P<‘ T4(001/0 (P<‘ T3 uptake (001/0 (P< و FTI(05/0 (P< در دو ماه مورد مطالعه مشاهده شد. هم چنین تأثیر معنی دار (05/0 (P< سن بر روی آنها مشاهده گردید. مقادیر T4, T3 و FTI در بهمن بیشتر از مرداد و T3uptake در مرداد بیشتر از بهمن ماه بدست آمد. همچنین با افزایش سن‘ میزان پارامترهای هورمونی در هر دو ماه کاهش نشان می داد. یک ارتباط مستقیم بین T4 و FTI ‘ T4 و T3‘ T3 و FTI ‘T3uptake و FTI(01/0 (P< مشاهده گردید.
نتیجه گیری: نتایج این بررسی نشان داد که گرمای بالای مرداد ماه در شهرستان اهواز سبب کاهش قابل توجه بر کارکرد غده تیروئید در گوسفندان می شود. بنابراین افزایش مشکلات تولیدی و تولید مثل با شروع فصل گرما می تواند ناشی از کاهش فعالیت غده تیروئید باشد. این مطالعه نشان داد سن اثر مشخصی بر روی فعالیت غده تیروئید دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

-

چکیده [English]

Objective: To investigate the effect of special meteorological condition of Ahwaz on thyroid function and to study the effects of gender and age on the function of this gland.
Design: Cross sectional study.
Animals: 210 Sheep. Procedures: By Considering the meteorologic condition of Ahwaz and biseasonally nature of year in the region, blood samples of 210 sheep were randomly collected during the warmest (February) and coldest (July) months of year from Ahwaz slaughterhouse. Serum T3, T4, T3 uptake and free thyroxin index (FF1) concentrations were measured in four age groups of sheep: less than 6 months, 6-12 months, 12- 48 months and above 48 months by Radioimmunoassay. Statistical analysis: Analysis of variance and Correlation
coefficient.
Results: There was a significant differences in the concentration of serum T3 (P<0.001), T4 (P<0.001), T3 uptake (P significant effect on these parameters (P<0.05). Serum T3, T4 and FTI levels was significantly higher and T3 uptake was significantly lower in February than July. A direct correlation between T4 and FF1, T4 and T3, FF1 and T3, T3 Uptake and FTI in each month (P<0.01) and a reverse correlation between T3 and T3 uptake (P<0.05) were noticed.
Conclusion: The results of this study showed that in July,
heat had a suppression effect on thyroid function in sheep. Therefore increased production and reproduction problems in warm season may be due to thyroid dys function. While age showed a negative correlation with thyroid gland
function, such pattern did not found for sex.

کلیدواژه‌ها [English]

  • age
  • Season
  • Sex
  • sheep
  • thyroidal hormones