مطالعه آلودگی به اجیپتینلا پولوروم در طیور بومی (گالوس گالوس دامستیکوس) شهرستان آمل و حومه

نویسندگان

چکیده

هدف: بررسی میزان آلودگی طیور بومی شهرستان آمل و حومه به اجیپتینلا پولوروم .
طرح: مطالعه مقطعی.
روش: اخذ نمونه خون از پنجاه قطعه طیور بومی (گالوس گالوس دامستیکوس) شهرستان آمل و روستاهای اطراف در فصل تابستان‘ تهیه گسترشهای خونی و رنگ آمیزی باگیمسا‘ اندازه گیری پارامترهای خونی.
نتایج : از 50 قطعه طیور بومی مورد آزمایش‘ 3 نمونه (6 درصد) آلوده به اجیپتینلا پولوروم در هیچیک از پارامترهای هماتولوژیک خون‘ اختلاف آماری معنی دارند نداشتند (05/0 > p) .
نتیجه گیری: وجود آلودگی طیور بومی شهرستان آمل و حومه به اجیپتینلا پولوروم مشخص شد. پارامترهای خونی پرندگان آلوده طبیعی بودند که احتمالاً بدلیل پارازیتمی بسیار پائین و نیز مقاومت طیور بومی در برابر عفونت می باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

-

چکیده [English]

Objective: Study on prevalence rate of Aegyptianella pullorum infection in native chickens of Amole and suburbs. Design: Cross- sectional study.
Animals: 50 Chickens.
Procedure: Blood sampling from 50 chickens (Gallus gallus domestic us) , preparing Giemsa- stained blood smears, and measuring hematologic parameters. Results: Three samples out of 50 (6%) were infected with A. pullo rum. No significant difference was evident between hematologic parameters of infected and non- infected birds (P>0.05). Hematological factors of infected birds were normal.
Conclusion: The results confirmed A. pullorum infection in native chickens (Gallus gallus domestic us) of the area. J.Fac. Vet.Med. Univ. Tehran. 60,4:389-391,2005.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Aegyptianella pullorum
  • Amole
  • Chickens