طراحی روش ایمونوفلئورسنت اختصاصی جهت تفکیک سویه های حاد از واکسن ویروس نیوکاسل

نویسندگان

چکیده

محمد مهدی غفاری


هدف: تهیه پادتن اختصاصی کنژوگه با فلئورسئین ایزوتیوسیانات جهت تفکیک سویه های حاد ویروس نیوکاسل از سویه های واکسن زنده.
طرح: مطالعه تجربی.
حیوانات: 28 رأس خرگوش.
روش: پس از تکثیر 4 سویه حاد و دو سویه واکسینال B1 و لاسوتا در تخم مرغ جنین دار اقدام به خالص سازی نمونه ها به روش اولترا سانتریفیوژ گردید. ویروس های خالص شده جهت تهیه آنتی سرم فوق ایمن‘ به تفکیک به 7 گروه 4 تایی خرگوش تزریق شده و در نهایت‘ حضور پادتن های هر گروه توسط روش ژل دیفوزیون مشخص گردیدند. سپس پادتن های ضد گروه B1 ولاسوتا و مخلوط این دو توسط سویه های حاد و پادتن های سویه های حاد یکبار باسویه B1 یکبار با سویه لاسوتا ویکبار با مخلوط B1 و لاسوتا جذب شده و مجدداً به روش AGID مورد آزمایش قرار گرفتند. جذب و خالص سازی تا جایی ادامه یافت تا تنها یک خط رسوبی در هر گروه و فقط بر علیه سویه مربوطه حاصل اید. پادتن های حاصله با فلئورسین ایزوتیوسیانات کنژوگه شده و روی 28 نمونه ویروس نیوکاسل مختلف 2 نمونه سوش زنده واکسن و 14 نمونه منفی آزمایش شده رقابت مناسب آنتی سرم کنژوگه مشخص گردید.
نتایج: پادتن های اختصاصی ضد سوش های حاد جذب شده با مخلوط سوش های B1 ولاسوتا به عنوان پادتن اختصاصی ضد سوش حاد و پادتن های ضد B1 و ضد لاسوتای جذب شده با سوشهای حاد به عنوان پادتن اختصاصی ضد سویه های واکسن به دست آمد. پادتن ضدسویه های حاد درصددرصد موارد با سویه های حاد واکنش نشان داده و در هیچ مورد با سویه های واکسن تکثیر شده در مایع الانتوئیک جنین تخم مرغ واکنش نشان نداد.
نتیجه گیری: پادتن های حاصله بخوبی قدرت تفکیک سویه های حاد از واکسن زنده را داشته و در مدت زمان بسیار کمتری از روش های معمول قدرت شناسایی سویه های حاد بیماریزا را دارند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

-

چکیده [English]

Objectives: To Prepare of a specific FITC conjugate antibody for differentiation of velogenic and vaccinal strains of Newcastle disease virus.
Design: Experimental study.
Animals: 27 rabbits.
Methods: 4 velogenic strains of Newcastle disease virus were obtained from collection of viruses in Virology Laboratory of Faculty of Veterinary Medicine and two Vaccinal strains (Bi and Lasota) were propagated in embryonated eggs and purified by ultra centrifugation. Purified viruses used for immunization of 7 groups of rabbits, each consisting of 4 animals. Each group was immunized by one of the virulent or vaccinal strains and one group by mix of vaccinal strains. The immunization process took about 4 months. Sera samples fro immunized animals after absorption by each of the vaccine and velogenic strains were put in proximity to one another in Agar gel Immunodiffusion test. Specific antibodies conjugated with FITC. 28 velogenic isolates, 2 vaccinal
strains and 14 negative samples were tested by using the conjugated specific antibody.
Results: Eventually only one precipitate line was observed. That was indicative of the fact that specific antibody against velogenic and vaccine strains was obtained. The produced specific antibody can detect
unique viral antigen and respond against it. Conclusion: This specific FITC conjugated antibody can differentiate velogenic and vaccinal strains of NDV in
shorter time than classic methods.