انگلهای گوارشی سگهای خانگی شهر تهران و بررسی میزان آگاهی صاحبان آنها در مورد خطر انتقال آلودگی انگلی سگ به انسان

نویسندگان

چکیده

در این مطالعه 305 نمونه مدفوع از سگهای خانگی تهران ارجاع داده شده به درمانگاه دامهای کوچک دانشکده دامپزشکی تهران از لحاظ آلودگی به انگلهای گوارشی مورد بررسی قرار گرفتند. برای آزمایش مدفوع از روشهای آزمایش مستقیم مدفوع، فرمل اتر و رنگ آمیزیهای تری کروم و ذیل نلسون تغییر شکل یافته استفاده شد. طبق نتایج به دست آمده، 65 نمونه ( 31/21 درصد ) به حداقل یک انگل تک یاخته ای و یا کرمی آلوده بوده اند. درصد آلودگی سگها به انواع انگلها به شرح ذیل بوده است. ژیاردیا اینتستینالیس 63/1 درصد، کریپتوسپوریدیوم 63/1 درصد، ایزوسپورا 20/7 درصد، بلاستوسیستیس 32/0 درصد، توکسوکاراکانیس 55/6 درصد، توکساسکاریس لئونینا 27/3 درصد، کرمهای قلابدار 62/2 درصد، و تنیاها 29/2 درصد. پرسشنامه ای نیز جهت بررسی خصوصیات دموگرافیکی سگ و میزان اطلاعات صاحب آن در مورد خطر انتقال انگلهای سگ به انسان از طریق مصاحبه با صاحبان سگها تکمیل گردید. با توجه به اطلاعات به دست آمده از پرسشنامه، میزان آگاهی صاحبان سگ در مورد بیماریهای انگلی منتقله از سگ به انسان بسیار ضعیف بوده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

-

چکیده [English]

Faecal specimens of 305 pet dogs that were reffered to the Small Animal Clinic of Tehran University were collected for parasitology examination. Direct and formal-ether methods as well as trichrome and modified ziehl-neelsen staining techniques were applied for parasite identification. The results indicate that, 65(21.3%) of specimens were infected with protozoa or helminthes. The parasites were identified as follows: Giardia intestianlis 1.63%, Cryptosporidium parvum 1.63%, Isospora spp 7.21%, Blastocystis sp. 0.32%, Toxascaris leonina 3.27% Toxocara canis 6.55%, Hook worms 2.62% and Taenia spp 2.29%. Two questionnaires, about demogrphic data of dogs as well as knowledge of dog owners about zoonotic risk of parasites of dog were administered to the owners. Majority of the owners were not found to be aware of the potential risk of canine parasites to human health and their knowledge were found unsatisfactory.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Faecal examination
  • Helminthes
  • Intestinal Parasites
  • pet dogs
  • Protozoa
  • TEHRAN