سروتایپینگ کلی باسیلهای جدا شده از مرغداریهای اطراف تهران

نویسندگان

چکیده

کلی باسیلوز یکی از فراوانترین بیماریهای باکتریایی در دامها و طیور می باشد که احتمال انتقال آن از حیوانات به انسان وجود دارد. در تحقیق حاضر در مجموع 156 سویه کلی باسیل جدا شده، توسط 5 نوع انتی سرم پلی والان و 22 نوع آنتی سرم منو والان که شامل آنتی سرمهای تهیه شده در این تحقیق و آنتی سرمهای خریداری شده از شرکتهای داخلی و خارجی بودند مورد آزمایش سروتایپینگ قرار گرفتند. سروتیپهای جدا شده در این تحقیق عبارت بودند از: O78K80 ( 18/37 درصد )، O12K67 ( 74/14 درصد )، O2K1 ( 46/13 درصد )، O124K72 ( 13/5 درصد )، O114K90 ( 56/2 رصد )،O2K12 ( 64/0 درصد )، O126K71 ( 64/0 درصد )، O125K7 64/0 درصد) و ( B7 ) O86K61 ( 64/0 درصد )، سویه های Rough ( 77/5 درصد )، سویه های نامشخص ( 5/13 درصد ). با توجه به نتایج در دسترس در ارتباط با مطالعات قبلی انجام شده در ایران به نظر می رسد که سروتیپهای O124K72 ، O114K90، O126K71، O125K7 در این بررسی برای اولین بار در ایران از طیور جدا شده اند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

-

چکیده [English]

Colibacillosis is one of the most common bacterial diseases in animals and poultry and some serotypes transmitted from animals to human. In this study, 156 isolated E. coli were identificated by prepared antisera and 4 other polyvalent and 16 other monovalent antisera. The serotypes were 078K80 (37.18%), 0l28K67 (14.74%), 02K1 (13.46%), 0124K72 (5.13%), 0119B14 (2.56%), 0l11K58 (B4)(2.56%), Oil 4K90(2.56%), 02K 12(0.64%), 01 26K7 1 (0.64%), 0125K7 (0.64%), 086K8l (0.64%). There were 9 rough (5.77%) and 21 untypable (13.5%) Strains.

کلیدواژه‌ها [English]

  • E. coli
  • Poultry
  • Serotyping
  • TEHRAN