اولین گزارش آلودگی گربه به کرم قلب و درمان آن در ایران

نویسندگان

چکیده

در بررسی بالینی 234 قلاده گربه خانگی که از مهر 1375 تا آبان 1378 به یکی از کلینیکهی حیوانات کوچک شهرستان تبریز ارجاع داده شده بودند، گسترش خون به منظور مشاهده انگلهای خونی و شمارش تفریقی گلبولهای سفید تهیه شد. در 25 قلاده در اخذ سابقه و معاینه بالینی علایمی از قبیل بیحالی، بی اشتهایی، لاغری، سرفه های مزمن، تنگی نفس و استفراغ مشاهده گردید که می توانست دلیل آلودگی آنها به کرم قلب باشد، ضمن تهیه گسترش خون، از ورید سفالیک این تعداد 1 میلی لیتر خون اخذ شد که پس از مخلوط کردن با 9 میلی لیتر فرمالین 2 درصد به روش تکمیل شده نات آزمایش گردید و در دو قلاده از آنها میکروفیلر دیروفیلاریا ایمی تیس مشاهده شد. یک از این دو قلاده با ملارسومین ( ایمی تیساید ) به عنوان بالغ کش ( mg / kg.b.w 5/2 از راه تزریق در عضلات کمری مابین مهره سوم تا پنجم با دو تزریق به فاصله 24 ساعت ) و آیورمکتین به عنوان میکروفیلرکش ( mg / kg.b.w 05/0 از راه تزریق زیر جلدی با دو تزریق به فاصله یکماه و دوماه بعد از درمان با ایمی تیساید ) با موفقیت درمان شد.همچنین از داروی پردنیزولون خوراکی ( mg / kg.b.w 1 )یک هفته قبل از اولین تزریق ایمی تیساید و از آسپیرین خوراکی ( mg / kg.b.w5 ) به مدت دو هفته ( یک هفته قبل و یک هفته بعد از اولین تزریق ایمی تیساید ) استفاده گردید. در آزمایشهای خون که به ترتیب یکمه و دوماه پس از درمان صورت گرفت میکروفیلری مشاهده نشد و علایم درمانگاهی قبلی نیز از بین رفته بود. در این بررسی برای اولین بار در ایران آلودگی گربه به دیروفیلاریا ایمی تیس و درمان آن شرح داده شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

-

چکیده [English]

In a three years study began from fall 1996, 234 local cats were clinically examined in one of the small animal clinics in Tabriz, east Azarbayejan Province, Iran. Blood smears were examined for blood parasites and for white blood cells differential count. In 25 cats clinical symptoms including inappetence, asthenia, emaciation, chronic coughing, dispnea and vomiting were noticed. These signs could be due to Dirofilaria immitis. For confirmation of heartworm disease, in addition of examination of blood smears stained with Geimsa, blood of cats showing clinical symptoms examined for micorfilariaemia using modified Knott method. The latter showed that two cats harboured 250 and 45 microfilariae of D. immitis in their blood. Eosinophilia (8%) was observed in one of the infected cat. This cat was treated with two intramuscular injection of melarsomine dichlorhydrate (immiticide) as adulticide between the third and fifth lumbar vertebrae at the dose rate of 2.5mg/kg at a 24 hour interval. Two subcutaneous injections of ivermectin (0.05mg/kg as microfilaricide) one and two months after treatment with adulticide were perfomed. Supportive treatments such as antibiotics, aspirin, prednisolon were used. One month after treatment, clinical sings disappeared and no microfilaria was seen in the blood samples tested one and two month after treatment. This is the first report of the existence of D. immitis in cats in Iran.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Cat
  • clinical signs
  • Dirofilaria immitis
  • Melarsomine dichlorhydrate
  • treatment