تاثیر تجویز استروئیدها و GnRH در روز فحلی بر روی شاخصهای رشد فولیکولهای تخمدانی در تلیسه های هلشتاین

نویسندگان

چکیده

تاثیر تجویز استروئیدها و GnRH در زمان فحلی بر روی فولیکول غالب پیش تخمکگذار و همزمانی موج فولیکولی در تلیسه های هلشتاین مورد بررسی قرار گرفت. بدین منظور چرخه فحلی تلیسه های هلشتاین سیکلیک به وسیله دو بار تزریق عضلانی آنالوگ پروستاگلاندین F2a به فاصله 11 روز همزمان شد. تلیسه های در روز فحلی ( روز صفر آزمایش ) با در نظر گرفتن سن و وزن به سه گروه: کنترل، GnRH و استروئید تقسیم شدند. تلیسه ها در هر گروه، در بهاربندهای مجزا نگهداری شده و جیره غذایی یکسانی دریافت کردند. تلیسه های گروه کنترل ( تعداد = 4 راس ) هیچ گونه درمانی را دریافت نداشتند.در فاصله 3 ساعت پس از مشاهده فحلی ایستا، تلیسه های گروه GnRH ( تعداد = 9 راس ) 250 میکرو گرم فرتاژیل و تلیسه های گروه استروئید ( تعداد = 9 راس ) 2 میلی گرم استرادیول بنزوات به همراه 100 میلی گرم پروژسترون، به طور عضلانی، دریافت داشتند. تلیسه های گروه های درمانی ( استروئید و GnRH ) در روز هفت آزمایش، PG دریافت کرده و تشخیص فحلی آغاز شد. مختصات فولیکولهای تخمدانی، از سه روز قبل تا 25 روز پس از آغاز آزمایش با انجام سونوگرافی روزانه تعیین شد. در تمامی تلیسه ها در روز فحلی، فولیکول غالب تخمکگذار وجود داشته و تخمکگذاری در فاصله زمانی مشابه ( 05/0 < P ) نسبت به شروع آزمایش صورت پذیرفت. آغاز موج فولیکولی پس از شروع آزمایش در تلیسه های گروههای کنترل ( 41/0 ? 1/2 ) و GnRH ( 18/0 ? 4/2 روز ) مشابه ( 05/0 < P ) ولی سرعتر از تلیسه های گروه استروئید ( 23/0 ? 9/3 روز؛ 05/0 > P ) به وقوع پیوست. فاصله شروع آزمایش تا آغاز فحلی و تخمکگذاری در گروههای درمانی ( استروئید 71/0 ? 7/9 و 64/0 ? 11 روز، GnRH: 28/0 ? 2/9 و 28/0 ? 2/10 روز ) مشابه ( 05/0 < P ), و کوتاهتر از تلیسه های گروه کنترل ( 11/1 ? 8/22 و 95/0 ? 3/24 روز ) بود ( 01/0 > P ). سرعت رشد فولیکول تخمکگذار در گروههای درمانی مشابه ( GnRH: 06/0 ? 3/1 میلیمتر در روز، استروئید 09/0 ? 4/1 میلیمتر در روز ( 05/0 < P ) و بیشتر از گروه کنترل ( 06/0 ? 9/0 میلیمتر در روز ) بود ( 01/0 > P ). سن فولیکول تخمکگذار در تلیسه های گروههای درمانی ( GnRH 22/0 ? 2/5 روز، استروئید: 64/0 ? 3/4 روز، 05/0 > P ) کمتر از تلیسه های گروه کنترل ( 48/0 ? 3/7 روز ) بود ( 05/0 > P ). درصد تراکم وقوع فحلی در فاصله 72- 24 ساعت پس از تزریق پروستاگلاندین در تلیسه های گروههای استروئید و GnRH به ترتیب 8/88 7/77 بود ( 05/0 < P ). نتایج مطالعه حاضر نشان می دهد که تجویز GnRH و یا استرئید همزمان با شروع فحلی اختلالی در تخمکگذاری ایجاد نکرده و در ایجاد همزمان موج فولیکولی جدید تفاوتی با یکدیگر ندارند. همچنین تجویز PG، هفت روز پس از شروع آزمایش، منجر به تخمکگذاری فولیکول غالب با طول مدت غالبیت کوتاه خواهد شد. لذا از این تیمار می توان به طور یکسان در برنامه های همزمانی فحلی در تلیسه های هلشتاین استفاده نمود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

-

چکیده [English]

The effect of steroids and GnRH, given on the day of estrus, on preovulatory dominant follicle (PDF) and synchronization of follicular wave emergence in Holstein heifers was investigated. The stage of estrous cycle was synchronized in cyclic Hostein heifers using two I.M. injection of prostaglandin F2a analogue (PG) 11 days apart. On the day of estrus (Day 0 of experiment) heifers were divided into three groups (control, GnRH and steroid) considering their weight and age. Heifers in each group were kept in the separate barn and received the same ration. Heifers in control group (n4) received no treatment. Within 3 hours of detecting standing estrus. heifers in GnRH (n9) and steroid (n=9) groups were given an I.M injection of GnRH (250 microgram Fertagyl) and combination of estradiol benzoate (2 mg) and progesterone (100 mg), respectively. GnRH and steroid heifers received PG on Day 7 of treatment and estrus detection was simultaneously initiated. From Day —3 to 25 of treatment, ultrasonography was conducted to characterize ovarian follicle. On the day of estrus, PDF was detected in all heifers and ovulated at the same in experimental groups (P>0.05). The first follicalar wave was emerged in GnRH (2.1±0.41 d) and control (2.4±0.18 d) earlier than steroid (3.9±0.23 d) groups (P<0.05). The interval to estrus and ovulation after initiation of treatment was similar (P>0.05) in GnRH (9.2±0.28 d, 10.2±0.28 d) and steroid (9.7±0.71 d, 11±0.64 d) groups compared to control group (22.8±1 . 11 d, 24.3±0.95 d. P<0.0l). The growth rate of ovulatory follicle was similar in GnRH (1.3±0.06 mmld) and steroid (1.4±0.03 mm/d) groups but greater than (P<0.01) control group (0.9±0.06 mm/d). The age of ovulatory follicle in treated groups (GnRH: 5.2±0.22 d; steroid: 4.3±0.64 d; P<0.05) was shorter (P<0.05) than control group (7.3±0.48 d). The tightness of estrus synchrony between 24-72 hours after PG injection was similar between GnRH (77.7%) and steroid (88.8%) groups (P>0.05). The result of this study suggests that GnRH and steroid, given on Day of estrus, have no deliterious effect on ovulation and the new follicular wave emerges at the same time following these treatments. Ovulation of newly recruited dominant follicle occurs after PG injection prescribed 7 days after GnR1-1 or steroid treatment. Therefore, these protocols can he used. alternatively, in estrous synchronization programs in dairy heifers.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Follicullar Synchronizatian
  • GnRH
  • Holstein heifer
  • Prostaglandin F2x
  • Steroids