تعیین الکتروفورتیک فنوتیپهای هموکلوبین در گاوهای بالغ ایرانی

نویسندگان

چکیده

گرچه پلی مور فیسم هموگلوبین در گاوهای اروپایی، آمریکایی، آفریقایی و هندی تایید و گزارش شده است. به هر حال بررسی و مطالعه فتوتیپهای هموگلوبین در گاوهای ایرانی برای اولین بار است که انجام و گزارش می شود. به منظور تعیین الکتروفورتیک فنوتیپهای هموگلوبین در گاوهای بالغ ایرانی تعداد 147 نمونه خون شامل 48 نمونه گاوهای سیستانی، 45 نمونه خون گاوهای سرابی، ( 40 نمونه مربوط به گاوهای ماده و 5 نمونه گاو نر ) و 54 نمونه خون از گاوهای گلپایگانی جمع آوری و مورد آزمایش قرار گرفتند. ابتدا میزان غلظت هموگلوبین به روش سیانومت هموگلوبین تعیین و سپس فنوتیپهای مختلف هموگلوبین با روش الکتروفورزاستات سلوز ( CAE ) از یکدیگر تفکیک و با روش چگالی سنجی ( دانسیتومتری ) مورد سنجش قرار گرفتند. نتایج زیر از تعیین الکتروفورتیک فنوتیپهای هموگلوبین، غلظت هموگلوبین تام، درصد و غلظت انواع مختلف هموگلوبین در گاوهای بالغ ایرانی برای نخستین بار است که گزارش می گردد: 1- در گاوهای بالغ سیستانی سه فنوتیپ شامل A2AB با وفور 20/50 درصد، A2A با شیوع به میزان 33/8 درصد مشخص شدند.2- در گاوهای گلپایگانی 2 فنوتیپ شامل A2AB به میزان 63/29 درصد و A2A به میزان 37/70 درصد تشخیص داده شد. 3- در گاوهای بالغ سرابی فقط یک نوع فنوتیپ A مشاهده شد. 4- یکی از مهمترین یافته های پژوهش حاضر که برای اولین بار در جهان گزارش می گردد، مشاهده هموگلوبین A2 می باشد، که به نظر می رسد مربوط به هویت ویژه نژادهای گاوهای سیستانی و گلپایگانی باشد. 5- از آنجایی که فقط یک فنوتیپ هموگلوبین یعنی HbA در گاوهای بالغ سرابی مشاهده شده است، از این خصوصیت ویژه و انحصاری می توان در تعیین اصالت نژادی گاوان سرابی استفاده کرد که این یافته مهمترین نتیجه کاربردی پژوهش حاضر است. 6- سن در گاوهای سیستانی و گلپایگانی تاثیری بر غلظت هموگلوبین تام ندارد ولی در نژاد سرابی با افزایش سن غلظت این ماده افزایش می یابد. 7- غلظت هموگلوبین تام در دو جنس نر و ماده اختلاف معنی دار دارد ( 05/0 > P ) و در جنس نر بیشتر است. 8- صرف نظر از سن و جنس غلظت هموگلوبین تام در نژادهای مختلف گاوهای ایرانی اختلاف معنی دار دارد ( 05/0 > P ) و میزان MSE آن در گاوهای گلپایگانی 19/0 ? 1/11، در گاوهای سرابی 25/0 ? 74/11 و در گاوهای سیستانی 12/0 ? 8/14 ( در مجموع 147 نمونه 15/0 ? 27/12 ) گرم در دسی لیتر خون است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

-

چکیده [English]

Although the hemoglobin polymorphism has been reported in European, American, African and Indian breeds of cattle, however this study is the first one which reports haemoglobin phenotype in Iranian breed of cattle. For electrophoretic determination of Hb phenotypes in adult Iranian breeds of Cattle, 147 blood samples, including 48 Samples from adult Sistani breed, 45 samples from adult sarabi breed and 55 samples from adult Golpayegani breed were collected. Hb concentration was quantified by cyanomethahemoglobin method, then different phenotypes of Hb were determined on cellulose acetate electrophoresis, the percentage and concentration of different types of Hb was measured by densitometery method. The following results obtained from electrophoretic determination of Hb in adult Iranian breeds of cattle, which being reported for the first time in Iran. 1) In adult Sistani breed phenotypes including A2AB with incidence of 50%, A2A with incidence of 41.47% and A2B with incidence of 8.3 3% were identified. 2) In adult Golpayegani breed two phenotypes including A2AB with incidence of 29.63%, and A2A with incidence of 70.37% were observed. 3) In adult Sistani breed only one phenotype (A) was identified. 4) One of the most important finding in the present research, which is being reported for the first time, is the observation of Hb A2, which is likely to be a special characteristic of Sistani and Golpayegani breeds of cattle. 5) Since there is only one phenotype of Hb, (HbA), in adult Sarabi breed, we can use this specific character in determination of breed originally of

Sarabi cattle. 6) Regardless of the effects of age, sex, breed and different phenotypes, means (±SE) of total Hb concentration, percentage and concentration of different types of Hb in 147 blood samples obtained from adult Iranian breeds of cattle are as follows. Total Hb concentration:
12.27±0.015(gr/dl); HbA2% 1.27±0.09; HbA% 83.13±2.09; HbB% 15.48±2.07, HbA2 concentration: 0.23±0.27 gr/dl), HbA concentation: 10.09±0.27 (gr/dl), and HbB concentration: 2.01 ±0.27(gr/d 1).

کلیدواژه‌ها [English]

  • Cow
  • electrophoresis
  • haemoglobin
  • Phenotype