مطالعه اثر درمانی فرمالین بر میزان تفریخ تخم ماهی کپور معمولی در شرایط کارگاهی ایران ( مرکز شهید رجایی ساری )

نویسندگان

چکیده

اثرات درمانی ضد قارچ فرمالین با غلظتهای ppm250، ppm500، ppm1000، ppm1500، pmm2000 بر روی میزان تفریخ تخم ماهی کپور معمولی ( Cyprinus carpio ) و در شرایط کارگاهی شامل اکسیژن محلول mg / lit 8/0 ? 3/7، درجه حرارت 9/1 ? 8/19 درجه سانتیگراد، pH برابر 1/0 ? 1/8، درجه سختی mg / lit 286 و میزان دبی آب برابر lit / min 06/1 ? 8/1 مطالعه شده است. عملیات درمانی به مدت 30 دقیقه و در فاصله زمانی 40 ساعت پس از شروع انکوباسیون تخمها انجام گردید. نتایج حاصله نشان دادکه اولاً درصد تفریخ لارو در تمامی گروههای درمان نسبت به گروه شاهد از اختلاف معنی داری برخوردار بوده است ( 05/0 > P ). ثانیاً اختلاف معنی داری بین درصد تفریخ لارو در گروههای درمانی ppm250، ppm500 و نیز بین گروههای ppm1000 و ppm1500 مشاهده نگردید ( 05/0 < P ). در حالی که درصد تفریخ لارو در سایر گروههای درمانی نسبت به همدیگر از اختلاف معنی داری برخوردار بود ( 05/0 > P ). با توجه به بیشترین درصد تفریخ لارو ( 7/93 درصد ) در گروه درمانی با ppm2000 و کمترین آن ( 73/59 درصد ) در گروههای درمانی ppm250 و ppm500 توصیه می شود که به منظور جلوگیری از قارچ زدگی تخم کپور معمولی، در فاصله زمانی 40 ساعت پس از شروع انکوباسیون تخمها نسبت به ضد عفونی آنها با غلظت ppm2000 فرمالین به مدت 30 دقیقه در این منطقه جغرافیایی اقدام شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

-

چکیده [English]

Antifungal effects of formalin was evaluated on hatch rate of common carp (Cyprinus Carpio) eggs under water quality variables including dissolved oxygen (7.3+0.8 mg/L), water temperature (19.8+1 .8C°), PH(8. l±0. 1), total hardness (286mg/L) and inletwater (1.8+1.06 L/min). Groups of eggs were treated with formalin at concentrations of 250, 500, 1000, 1500 and 2000 mL/L for 30 minutes about 40 hours after incubation period. The obtained results showed that there was significantly difference between the hatch rates of all treated eggs groups and control one (P<0.05). Also there was no significant difference between the hatch rates of groups treated with formalin at concentrations of 200 and 500 1.tL/L and groups treated at concentrations of 1000 and l500 mL/L (P>0.05). 1-lowever, there was significantly differences between other treated groups (P<0.05). Maximum hatch rate of %93.7 was obtained in group treated with 2000 1.tLIL of formalin, while minimum hatch rate of %59.73 was found in fish treated with both 250 and 500 IIL/L. Therefore, in aquaculture practice it is recommended to use formalin at a concentration of 2000 1.tL/L for 30 minutes about 30-40 hours after eggs incubation in this area.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Common Carp eggs
  • Cyprinus carpio Antifungal effect
  • Formalin