اثر خوراکی هروئین بر جنین موشهای سوری Balb / C معتاد

نویسندگان

چکیده

در این پژوهش اثرات اعتیاد خوراکی هروئین بر جنین موشهای سوری معتاد مورد بررسی قرار گرفت. بدین طریق والدین به دنبال افزایش تدریجی غلظت هروئین در آب آشامیدنی ( 1/0، 3/0 و 5/0 میلی گرم / میلی لیتر ) معتاد شدند. سپس موشهای نر و ماده در گروههای مختلف طبقه بندی گردیدند. ماده ها به صورت معتاد قبل از بارداری، معتاد بعد از بارداری و معتاد قبل و بعد از بارداری و نرها در گروههای سالم و معتاد بودند. در روز 17 بارداری جنینها مورد مطالعه قرار گرفتند. نتایج نشان داد که هروئین باعث کاهش معنی داری در وزن و طول فرق سر- نشیمنگاهی، عدم گامت زایی، کاهش گامت زایی، کاهش فعالیتهای جنسی، طولانی شدن زمان لقاح، مرگ جنینها و والدین و همچنین ناهنجاریهایی در بافتهای مختلف ( زایده انگشتی، انحراف محور بدن، عقب ماندگی رشد، خونریزیهای زیر پوستی، انحراف دم، باز بودن پلک، خمیدگیهای غیر طبیعی در ستون مهره ها و ... ) می شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

-

چکیده [English]

In this study, the effects of heroin on the embryo of addicted mice were determined. For this purpose, the parents were addicted with gradual increase in concentration of heroin (0.1, 0.3 and 0.5 mg/ml, in drinking water). The female and male mices were categorized in 5 groups: females as prepregnant addicts, post pregnant addicts and pre and post pregnant addicts and males in healthy and addicted groups. On the 17th day of pregnancy, it was found that the decrease in embryo’s weight and crown rump length, were significant. Also we reconfirmed that crown rump length, absence, or decrease of gametogenesis and decrease of sexual activities, prolonged fertilization period, embryo and parental death, and also abnormalities in different tissues (digital process., diversion of body axis, growth stunting, subcutaneus hemorrhagia, tail diversion, opened eyelids, abnormal flextures, in vertebral column, etc).

کلیدواژه‌ها [English]

  • Embryo
  • Heroin
  • mice