بررسی اکوکاردیوگرافی اسبچه خزر و استاندارد نمودن پارامترهای آن

نویسندگان

چکیده

مطالعه حاضر بر روی تعداد 33 راس مادیان، 1 راس اخته و 12 راس نریان ) از سنین 6 ماهه الی 7 ساله و 10 راس تروبرد ( 7 راس مادیان، 2 راس اخته و 1 راس نریان ) از سنین 5 الی 18 ساله سالم بدون استفاده از مقید کننده شیمیایی یا فیزیکی صورت پذیرفته است. در این بررسی اسبها به 3 گروه اسبچه های بالغ ( بالای 2 سال ) اسبچه های نابالغ ( زیر دو سال ) و اسبها تروبرد بالغ تقسیم شده اند. اسبها در حالت ایستاده با به کارگیری یک ترانسدیوسر قطاعی مکانیکی 5/3 مگاهرتزی در دو طرف چپ و راست قفسه صدری در پشت برجستگی آرنج با تغییر در جهت و زاویه ترانسدیوسر مورد بررسی اکوکاردیوگرافی قرار گرفتند. در ابتدابررسی به روش 2-DF و سپس جهت اندازه گیری ابعاد قلبی به روش M-mode کوکاردیوگرافی صورت پذیرفت. اندازه گیریهای اکوکاردیوگرافی بر اساس سیستم LELE صورت پذیرفته و ابعاد بطن چپ و راست، دیواره بین دو بطن و دیواره آزاد بطنها در محدوده طنابهای لیفی در زیر دریچه دهلیزی بطنی چپ و بالای عضلات پاپیلری به گونه ای که محور تابش عمود بر دیواره بین بطنی باشد در انتهای سیستول و دیاستول محاسبه می شدند. شاخصهای اکوکاردیوگرافی دریچه آئورت، دریچه میترال و دهلیز چپ نیز در سیستول دیاستول مورد بررسی قرار گرفت. اندازه گیری ابعاد کاردیوگرافی به دس آمده از سمت چپ قفسه صدری در اسبچه های خزر و اسبهای تروبرد دارای وضوح کمتری نسبت به نماهای سمت راست قفسه صدری بودند. البته در مقام مقایسه بین نماهای سمت چپ در اسبچه های خزر و تروبرد، نماهای حاصل از اسبچه های خزر دارای وضوح بیشتری هستند. استفاده از ترانسدیوسر 5/3 مگاهرتزی با عمق نفوذی حداکثر 20 سانتیمتر امکان اندازه گیری تمامی ابعاد قلب را در اسبچه خزر از سمت قفسه صدری میسر می سازد لیکن اندازه گیری دیواره آزاد بطن چپ از سمت راست قفسه صدری در اسبهای تروبرد بزرگ با به کارگیری این ترانسدیوسر میسر نیست. اختلاف معنی داری بین ابعاد دهلیز چپ، بطن چپ، بطن راست و آئورت در سیستول و دیاستول بین نژاد تروبرد و اسبچه های خزر بالغ وجود دارد ( 05/0 > P ). اختلاف معنی داری بین ابعاد اکوکاردیوگرافیدر اسبچه خزر بالغ نر و ماده وجود ندارد. همبستگی بین قطر آئورت در دیاستول و قطر دهلیز چپ در سیستول و دیاستول در اسبچه های خزر وجود دارد. همبستگی بین ابعاد اکوکاردیوگرافی اسبچه های خزر بالغ و دور سینه و همچنین سن وجود ندارد. در این بررسی سه راس از اسبهای تروبرد و یک راس از اسبچه های خزر بالغ دارای کنتراست خود به خودی بودند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

-

چکیده [English]

Two dimensional (2-DE) and M-mode echocardiography were performed on 33 unsedated, healthy Caspian miniature and 10 thoroughbred horses. The groups comprised 26 adult, 7 young Caspian and 10 adult thoroughbred horses. Animals stood during examinations performed with a 3.5 MHz Mechanical sector transducer using various echocardiographic views. Images were recorded from the right and left sides of the thorax. 2-DE images were used to guide the placement of a cursor to obtain accurate M-mode recordings. The recommendations of the American Society of echocardiogrphy were followed for all M-mode measurements. The leading edge method was used for all M-mode measurements. Right and left ventricular diameters, ventricular septa thickness (IVS) and ventricular free walls thickness were measured in chordal level with the axial beam prependicular to interventricular septum in end systole and end diastole Echocardiographic parameters of mitral and aortic valves and

left atrium were calculated end systole and diastole. Using a 3.5 MHz probe, the quality of recording were adequate for quantitative and qualitative examinations. In Caspian miniature horses images obtained from the left side were of poorer quality than those obtained from the right. Summary statistics for each dimensions were determined including the range, mean, standard deviation, standard errors of mean and coefficient of variance. Significant differences between mean value of cardiac dimensions in adult Caspian miniature and thoroughbred horses were determined using The student-T test (P

کلیدواژه‌ها [English]

  • 2-DE
  • Caspian miniature horse
  • Echocardiography
  • M-mode
  • Standard