مطالعه اثرات هوشبری اسانس و عصاره گل میخک در ماهی قزل آلای رنگین کمان تحت برخی شرایط کیفی آب

نویسندگان

چکیده

اثرات بیهوشی اسانس و عصاره های آبی و آبی- الکلی گل میخک در ماهی قزل آلای رنگین کمان در تحت برخی شرایط کیفی آب شامل درجه حرارتهای 5، 10، 15 و 20 درجه سانتیگراد و pH های 6، 7، 8 و 9 مورد مطالعه قرار گرفته است. نتایج به دست آمده نشان داد که هیچ یک از عصاره ها واجد اثرات بیهوش کنندگی ( تا غلظت ppm2000) نبوده در حالی که اسانس در غلظتهای ppm50 و بالاتر از اثرات بیهوش کنندگی اسانس با توجه به زمانهای ایجادبیهوشی و بازگشت از آن برابر ppm250 و در درجه حرارت 5 درجه سانتیگراد و pH برابر 7 بوده است. زمانهای ایجاد بیهوشی و بازگشت از آن در غلظتهای مختلف اسانس و در درجه حرارت 5 درجه سانتیگراد برای دو گروه وزنی زیر گرم و 10-1 گرمی به شرح زیر بوده است:

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

-

چکیده [English]

Anaesthetic effects of essence, water and water-alcohol extractions of clove flower (Eugina caryophillata) were studied on rainbow trout (Oncorhynchus mykiss) at water temperatures of 5°C, 15°C and 20°C and pH of 6,7,8 and 9. Results showed both water and water-alcohol extractions had similar effects with a very low anaesthetic effect even at concentration of 2000 ppm. However, clove oil essence anaesthetized fish at a concentration below 100 ppm. The best anaesthetic effect and recovery time was found at concentration of 250 ppm at water temperature of 5°C and pH7. Considering the required times to anaesthetize and recovery the most suitable anaesthetic concentrations for fish at water temperature of 5°C were as follows:

* Fish less than I g body weight ** Fish of 1-10 g body weight

کلیدواژه‌ها [English]

  • anesthesia
  • clove flower
  • Rainbow trout
  • Water quality