کنترل زیست شناختی نوزادهای سیاتوستومینه توسط قارچ آرتروبوتریس اولیگوسپورا

نویسندگان

چکیده

این مطالعه به منظور تعیین نقش برخی از گونه های گنده روی قارچی جدا شده از مدفوع اسب در کنترل زیست شناختی مراحل نوزادی استرونگلهای کوچک دون خانواده سیاتوستومینه انجام شد. مقابله بین کونیدیای قارچ صیاد آرتروبوتریس اولیگوسپورا و نوزاد مرحله سوم سیاتوستومینه در شرایط آزمایشگاهی و میدانی انجام گردید. این گونه قارچی به میزان 2 پرگنه در cc100، cc200، cc300 جداگانه با 300 عدد نوزاد مرحله سوم سیاتوستومینه در سرم نمکی 9/0 درصد موجب کاهش معنی داری ( 0001/0 > P ) به ترتیب به میزان 49 درصد، 34 درصد، 37 درصد، در شرایط آزمایشگاهی در تعداد نوزادهای زنده سیاتوستومینه به وسیله انشعابات چسبیده و نیز اتصال کونیدی های قارچ به کوتیکول نوزاد شدند. به 3 راس اسب با آلودگی طبیعی به استرونگلهای کوچک نیز به میزان 120، 200، 300 پرگنه قارچ آرتروبوتریس اولیگوسپورا خورانیده شد. مدفوع دفع شده دامهای تحت مطالعه در روزهای 0 و 1 و 2 و 3 پس از خورانیدن پرگنه های قارچ جمع آوری گردید. اثر قارچ با شمارش تعداد نوزادها در مدفوع کشت شده در مقایسه با مدفوع گروه شاهد ( بدون خورانیدن قارچ ) مقایسه گردید. نتایج نشان داد که قارچ می تواند از لوله گوارش اسب عبور نماید و زنده بماند؛ و در عین حال موجب کاهش در تعداد نوزادها در اسبهایی که به آنها 250 پرگنه خورانیده شده بود به میزان 90 درصد، گردد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

-

چکیده [English]

This study was carried out to determine the role of some saprophitic fungi found in the horse faeces in the biological control of larval stages of small strongyles subfamilly Cyatostominac on these larvae. Interaction between the predacious conidia A. oligospora and third stage larvae were tested in vitro and under field conditions. This species of fungi at 2 colonies per 1OO, 200CC and 300CC 0.9% saline containing 300 third stage larvae can reduce significantly (P<0.000l) the number of Cyathostominae larvae by 49%, 34% and 37% respectively under laboratory conditions by using sticky branches and also by attachment of fungi conidia to the entire cuticle of the larvae. Three horses naturally infected with small strongly were each fed 120, 200 and 250 colonies of A. oligospora. The excreted dungs was collected on day zero, first, second and third day after administration of the colonies and the efficacy of fungi was assessed by counting the larvae in faecal culture in comparison with fungus free control pad. It was shown that the fungi can survive after passage through the gastrointestinal tract of horse and reduced the number of larvae in the horses that had received 250 colonies.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Arthrobothrys oligospora
  • biological control
  • Cyathostominae larvae (L3)