ارزیابی جایگزینی سطوح مختلف پودر ماهی و کنجاله سویا با پروتئین حاصل از مخمر بر عملکرد جوجه های گوشتی

نویسندگان

چکیده

تعداد 1280 قطعه جوجه نر گوشتی یکروزه از سویه تجاری لوهمن به صورت کاملاً تصادفی به هشت گروه تقسیم شدند به طوری که هر گروه شامل چهار تکرار 40 قطعه ای بود. یک گروه شاهد منظور گردیده و با استفاده از جیره پایه ذرت- کنجاله سویا و فاقد هر گونه افزودنی محرک رشد، آنتی بیوتیک و داروی ضد کوکسیدی تغذیه شدند. در جیره غذایی چهار گروه مقادیر 25، 50، 75 و 100 درصد از پودر ماهی و در سه گروه دیگر مقادیر 10 و 20 و 30 درصد از کنجاله سویا با پروتئین حاصل از مخمر جایگزین گردیدند. در تمام دوره آزمایش، آب و غذا به طور آزاد در اختیار جوجه ها قرار داده شده و شرایط برای تمامی گروهها یکسان و مطابق با استانداردهای پرورش در نظر گرفته شد. نتایج به دست آمده نشان داد که تا پایان سن 21 روزگی، جایگزین نمودن تمام پودر ماهی جیره ( جایگزینی 100 درصد ) با پروتئین حاصل از مخمر موجب کاهش معنی دار وزن بدن در مقایسه با گروه شاهد گردیده، در حالی که جایگزین نمودن 20 یا 30 درصد از کنجاله سویا با پروتئین حاصل از مخمر، وزن بدن جوجه ها را به طور معنی داری افزایش می دهد ( 01/0 > P ). گرچه در مقایسه با گروه شاهد، جایگزین کردن سطوح مختلف پودر ماهی با کنجاله سویا در جیره غذایی با پروتئین حاصل از مخمر، هیچ گونه تاثیر معنی داری بر وزن بدن در 49 روزگی، و مصرف غذا و ضریب تبدیل غذایی در 21 و 49 روزگی نداشت لیکن به نظر می رسد از نظر اقتصادی این جایگزینی قابل توصیه باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

-

کلیدواژه‌ها [English]

  • Broilers
  • Fish meal
  • performance
  • soybean meal
  • Yeast protein