اثر سطح انرژی مصرفی، امتیاز وضع بدن و تزریق هورمون لپتین بر میزان تخمکگذاری در میش

نویسندگان

چکیده

اثر سطح انرژی مصرفی و امتیاز وضع بدن بر میزان تخمکگذاری در گوسفنددنبه دار ایرانی و نیز نقش احتمالی هورمون اپتین در این فرایند مشخص نیست. لذا در این پژوهش صط آزمایش اول، اثر سطح انرژی مصرفی در بلند مدت بر وزن بدن، امتیاز وضع بدن، میزان تخمکگذاری و ارتباط آنها، و در آزمایش دوم، اثر سطح انرژی مصرفی در کوتاه مدت و نیز تزریق هورمون اپتین بر میزان تخمکگذاری در گوسفند شال مورد بررسی قرار گرفته است. در آزمایش نخست، در طی پنج دوره فحلی گروه تیمار ( 14= n ) در حد 60 درصد و گروه شاهد ( 14= n ) در حد 100 درصد انرژی نگهداری تغذیه شدند. در آزمایش دوم، 24 راس میش همزمان شده، در سه گروه هشت راسی به مدت چهار روز تیمارهای زیر را دریافت نمودند. گروه اول ضمن تغذیه در حد 100 درصد انرژی نگهداری، روزانه ?g/kg 1 لپتین نو ترکیب انسانی به صورت وریدی دریافت کردند. گروه دوم در حد 180 درصد و گروه سوم به عنوان شاهد در حد 100 درصد انرژی نگهداری تغذیه شده و به علاوه ml1 سرم فیزیولوژیکی به صورت وریدی دریافت نمودند. در هر دوره فحلی، وزن، امتیاز وضع بدن و میزان تخمکگذاری تعیین شد. نتایج آزمایش اول نشان داد، وزن و امتیاز وضع بدن در گروه تیمار کاهش معنی دار ( 01/0 > P ) داشته و در عین حال یک رابطه خطی مثبت معنی دار ( 01/0 > P ) بین این دو صفت برقرار است ( 62/0= R2 ). هنگامی که امتیاز وضع بدن به کمتر از 2 رسید، میزان تخمکگذاری در گروه تیمار نسبت به شاهد و نیز نسبت به زمانهای قبل کاهش معنی دار ( 01/0 > P ) نشان داد. زمانی که امتیاز وضع بدن به حدود یک رسید، تخمکگذاری در گروه تیمار متوقف گردید. در آزمایش دوم، هیچ گونه اختلاف معنی دار در وزن بدن و میزان تخمکگذاری بین گروههای آزمایشی مشاهده نشد. از نتایج این تحقیق چنین استنباط می شود که میزان تخمکگذاری در گوسفندان دنبه دار در مقایسه با نژادهای بدون دنبه به تغییرات انرژی مصرفی، وزن و امتیاز وضع بدن دیرتر پاسخ می دهد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

-

چکیده [English]

The effect of energy intake level (EIL) and body condition score (BCS) on ovulation rate (OR) in Iranian fat-tailed ewes, and role of leptin in this phenomenon has not been cleared. Therefore, two experiments carried out in fat-tailed Shal ewes. experiment was conducted to study the effect of EIL on body weight (BW), BCS, OR and their relationships in a long period. 2” experiment designed to study the effect of EIL and leptin administration on OR in a short period. In the 1” experiment, synchronized ewes were fed a ration which provided 60% (0.6M; n=14) or 100% (M; n=14) maintenance energy requirements for 5 oestrous cycles. In the 2nd experiment, 24 synchronized ewes were assigned randomly in to three groups and received the following treatments for 4 days. Group I (n8) were fed a ration which provided 100% maintenance energy requirements and infused with l mg/kg recombinant human leptin. Group II (n8) and III (n=8) were fed a ration which provided 180% and 100% maintenance energy requirements respectively, and infused with 1ml normalsaline saline. BW, BCS and OR were determined in each oestrous cycle. In the I”’ experiment, BW and BCS significantly (P<0.0l) decreascd in 0.6M group and indicated a positive correlation (R2 = 0.62). OR in 0.6M group,

significantly (P<0.01) decreased when BCS<2. Ovulation was stopped when BCSI. In the 2” experiment, there were not any significant differences in BW, BSC and OR between experimental groups. Results suggest that OR in fat-tailed ewes responded to changes of EIL, BW and BCS later than thin-tailed ewes.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Body condition score
  • Energy
  • Ewe
  • leptin
  • Ovulation rate