تشخیص کیست هیداتیک تجربی در گوسفند با بررسی وجود پادگن انگل در سرم و ادرار به روش کواگلوتیناسیون

نویسندگان

چکیده

هدف: ارزیابی روش کواگلوتیناسیون در تشخیص هیداتیدوزیس گوسفند با آزمایش سرم و ادرار.
نوع مطالعه: مطالعه تجربی.
حیوانات: 2 قطعه خرگوش، 3 قلاده سگ و 19 راس کوسفند.
روش: کبد و ریه های گوسفند دارای کیست هیداتیک از کشتارگاه اهواز تهیه شد. از مایع کیست هیداتیک سانتریفوژ شده به دو قطعه خرگوش طی دو مرحله تزریق شد. پس از سرم هیپرایمن خرگوشها جمع آوری گردید. پروتواسکولکس های کیست ها پس از تعیین قدرت حیاتی به تعداد 000/15 به هر قلاده سگ خورانده شد. در عرض دو ماه کالبد گشایی سگها انجام شد و از روده باریک کرم های بالغ اکینوکوکوس گرانولوزوس جمع آوری و تخمها باله کردن بندهای بارور آزاد و شمارش شدند. به هر یک از 13 راس گوسفند مورد آزمایش تقریباً حدود 2000 تخم خورانده شد و 6 راس گوسفند دیگر به عنوان شاهد در شرایط کاملاً برابر با گوسفندان مورد آزمایش نگهداری شدند. هر هفته از تمام گوسفندان مورد آزمایش و شاهد خونگیری و هر دو هفته یکبار نمونه هاب ادرار تهیه شد. تمام نمونه ها پس از جمع آوری با روش کواگلوتیناسیون مورد آزمایش قرار گرفتند.
نتایج: با انجام آزمایش کواگلوتیناسیون معلوم شد که حساسیت این آزمایش در مورد سرم گوسفندان آلوده تا 5 هفته صفر و از هفته ششم حدود 23 درصد و در هفته های دوازدهم و سیزدهم 100 درصد و در هفته های بعد به تدریج کاهش می یابد. ویژگی آزمایش 100 درصد بوده است. آزمایش کواگلوتیناسیون در روی ادرار گوسفندان فقط از هفته ششم در مورد برخی نمونه ها مثبت شد و به تدریج افزایش یافت تا آنکه در هفته 12 به 100 درصد رسید. سپس در هفته های بعد روبه کاهش نهاد. ویژگی این آزمایش روی ادرار گوسفندان شاهد نیز درصد بوده است.
نتیجه گیری: چنین به نظر می رسد که زمان ظهور و تشخیص پادگن های کیست هیداتیک در سرم و ادرار کم و بیش یکسان است. گرچه اخذ جواب مثبت ارزش بسیاری دارد دلی نتایج منفی نشانه عدم وجود کیست هیداتیک نمی باشد. مجله دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران، 1384، دوره 60.ف شماره 3، 218-213

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

-

چکیده [English]

Objective: To evaluate coagglutination test in the serum
and urine of sheep for diagnosing sing of hydatidosis.
Design: Experimental study.
Animals: Two rabbits, three dogs and nineteen sheep.
Procedure: Ovine hydatid cysts from affected livers and
lungs, were collected from Ahwaz abattoir (Khozestan
province, Iran). The hydatid fluid (HF) and protoscolces were
aseptically obtained in lab. Hydatid fluid was centrifuged and
injected to rabbits in two steps After then, rabbit hyperimmune
sera were collected. Furthermore, each dog was given 15,000 viable protoscoleces. Less than m two months later, dogs were
autopsied after euthanasia and all Echinococcus granulosus
worms were collected and their eggs were released. Almost,
2000 eggs were orally administred to each (N= 13). The six
other sheep were kept as control. All sheep were bled each
week and their urine samples were collected fortnight. All sera
and urine samples were examined with coagglutination (Co.A)
test. Reu1ts: While sensitivity o. coagglutination test, was nil during five weeks of post-infection (p.i.), its values showed a
biphasic pattern. While, it increased up to 23% in the sixth
week and after then up to 100% in the 12th and 13th week of p.i. it decreased in the following weeks. Specificity of test was 100% throughout the experiment. While examination of urine
in the affected sheep resulted in positive reaction from 6th week of p.i, its sensitivity and the sensitivity gradually
increased up to 100% at 12i1i week of p.i. Furthermore,
specificity of the test for urine of non-infected sheep remained
100%.
Discussion: These results suggest that the time of appearance
of hydatid antigens in serum and urine is approximately alike.
While positive results are very valuable, negative ones do not
rule out hydatidosis. J.Fac. Vet.Med. Univ. Tehran. 60,3:213-
218,2005.

کلیدواژه‌ها [English]

  • coagglutination test.
  • Echinococcus granulosus
  • Hydatidosis
  • sheep