تعیین کمترین عیار سرمی با ارزش جهت تشخیص توکسوپلاسموز گوسفند در روشهای الایزا، ایمونوفلورسنت و وسترت بلات

نویسندگان

چکیده

هدف: تعیین کمترین عیار با ارزش آنتی بادی ضد توکسوپلاسماگوندی آی در تشخیص آلودگی گوسفند، در الایزای غیر مستقیم و IFA، با استفاده از آنتی ژن محلول SAG-1 دروسترن بلات، به عنوان یک پروتئین مشخص کننده عفونت.
حیوانات: یکصدوده راس گوسفند بومی بالغ از 14 گله در اطراف ارومیه.
روش: جدا نمودن سرم و تعیین آخر رقت مثبت هر سرم با آزمونهای IFA، والایزا انجام شد و آخرین رقت مثبت هر سرم با آنتی ژن محلول SAG-1 در وسترن بلات، جهت تعیین کمترین عیار با ارزش در IFA والایزا مورد بررسی قرار گرفت. در IFA، لکه های آنتی ژن با استفاده از تاکی زوئیت انگل تهیه و رقت های 1:20 تا 1:640 سرم روی آن ریخته و سپس در معرض کنژوگه فلورسئیس قرار گرفت و آخرین رقت مثبت ثبت گردید. در الایزا پلیت با 105 تاکی زوئیت در هر حفره پوشش دار گردید و رقت های 1:50 و 1:100 سرم روی آن ریخته و تحت تاثیر کنژوگه پراکسیداز قرار گرفت و فعالیت آنزیمی هر حفره در 492 نانومتر ثبت گردید. نمونه های سرم که SAV آنها مساوی یا بزرگتر از 5/2 برابر SAV سرمهای کنترل منفی بود، مثبت در نظر گرفته شد. وسترن بلات با استفاده از آنتی ژن محمول کامل و SAV-1 تجاری و تاثیر آخرین رقت مثبت از هر سرم روی آن انجام شد. جهت مریی شدن واکنش هر سرم با باند 30 کیلو دالتون، نوارها را در کنژوگه پراکسیداز گذاشته و مریی شدن باند مورد بررسی قرار گرفت. داده های به دست آمده از 110 سرم با IFA والایزا به منظور تعیین درصد همخوانی مورد تجزیه و تحلیل آماری قرار گرفت.
تجزیه و تحلیل آماری: از آزمون آماری مربع کاری جهت پی بردن به اختلاف معنادار بین نتایج الایزا و IFA استفاده شد.
نتایج: از 110 نمونه سرم ، 24 مورد ( 8/21 درصد ) با هر دو تست الایزا و IFA مثبت شدند. تمامی 24 مورد سرم مثبت با هر دو آزمون، دروسترن بلات واکنش مریی قوی با باند SAG-1 نشان دادند. پنج مورد که الایزا مثبت ( عیار 1:50 ) و IFA منفی بوده و نیز 2 مورد IFA مثبت ( عیار 1:20 ) که الایزا منفی بودند، دروسترن بلات نیز واکنش مریی مشاهده نگردید.
نتیجه گیری: با توجه به یافته های الایزا و IFA و نتایج وسترن بلات میزان آلودگی گوسفندان بالغ به توکسوپلاسموز 8/21 درصد به دست آمد. در این مطالعه همچنین نشان داده شد که بین داده های به دست آمده از الایزا و IFA درصد همخوانی وجود دارد. کمترین عیار با ارزش جهت تشخیص آلودگی با توکسوپلاسماگوندی آی در IFA 1:40 و در الایزا 1:100 به دست آمد. مجله دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران، 1384، دوره 60، شماره 3، 223-219.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

-

چکیده [English]

Objective: To investigate 1) the cut-off titers of
antitoxoplasma antibodies through in IgG- ELISA and IFA
tests and 2) application of IgG- ELISA rather than IFA test for
diagnosis of toxoplasmosis (Toxoplasma gondii) in mature
sheep.
Animals: One hundred and ten Iranian mature sheep.
Procedure: The serum samples were examined to determine
the final positive dilution of antitoxoplasma antibody by IgG- ELISA and IFA tests. For this purpose, immunoreactivity of
the final positive dilution of each serum with to SAG-i antigen was determined by western blot analysis. The ELISA
microplate coated with 105 tachyzoites/ well, was incubated
with diluted sheep sera. After adding of substrate, enzymatic
activity was measured at 492 nm. Samples with higher
absorbance values (= 2.5 times greater than these values of
negative controls) designated as positive.The data obtained
from 110 sera with WA and FLISA was compared with each
other to determine the percentage of agreement between them.
Statistical analysis: Using a chi-square test to show the
significant differences between results of IFA and ELISA. Furthermore, these results were compared to determine the percentage of agreement between them.
Results: 24 out of 110 serum samples were concordant
positive (21.8%) and 79 cases (70.9%) were concordant
negative in both IFA and ELISA. All positive samples exhibited strong reactivity to SAG-i (30 KD band). Among
110 serum samples, five discordant ELISA- positive and two
discordant IFA- positive sera had no reactivity with SAG-i
band in WB. Moreover, there is 92.7% coincidence between
results of ELISA and WA tests.
Conclusion: In this study the lowest valuable titer, for
detection of Toxoplasmosis in, sheep, was obtained as 1:40
and 1:100 in the IFA and ELISA tests, respectively.
Furthermore, immunoreactivity of serum dilutions to SAG- lantigen in the WB proved to be a useful tool for setting of
optimum cut-off titers in the IFA and ELISA tests.
J.Fac. Vet.Med. Univ. Tehran. 60,3:219-223,2005.

کلیدواژه‌ها [English]

  • IgG-ELISA
  • Toxoplasma gondii
  • WAT