بررسی فراوانی دیسریتمی های قلبی در اسبهای به ظاهر سالم باشگاههای سوارکاری ( شیراز، اصفهان و تهران )

نویسندگان

چکیده

هدف: یافتن فراوانی وقوع دیسریتمی های قلبی و اینکه آیا در اسبهای بظاهر سالم دیسریتمی های پاتولوژیک دیده می شود یا نه.
طرح: مطالعه میدانی.
حیوانات: در مجموع استفاده از 544 راس اسب نر و ماده که از 395 راس از آنها الکتروکاردیوگرام اخذ شد.
تجزیه و تحلیل آماری: اطلاعت جمع آوری شده با استفاده از آزمون آنالیز واریانس و آزمون مربه کاری مورد تجزیه و تحلیل آماری قرار گرفت.
روش: در حال استراحت بدون استفاده از آرامبخش و مقید کردن الکتروکاردیوگرام بر روی اشتقاق قاعده ای راسی با سرعت کاغذ 25 میلیمتر بر ثانیه و حساسیت 10 میلیمتر برابر با 1 میلی ولت ثبت و با مقایسه با معیارهای الکتروکاردیوگرام طبیعی مورد ارزیابی قرار گرفت.
نتایج: از تعداد 395 راس اسب مورد مطالعه 102 راس یعنی 82/25% دارای دیسریتمی بودند که بالاترین شیوع مربوط به بلوک های قلبی و پس از آن آریتمی سینوسی و تاکیکاردی سینوسی بود. فیبریلاسیون دهلیزی در هیچ یک از اسبها مشاهده نشد.
نتیجه گیری: این بررسی نشان داد که اسبهای مراکز سوارکاری همانند اسبهای مسابقات دارای دیسریتمی قلبی می باشند که بیشتر آنها فیزیولوژیک بوده وتنها در مورد انقباضهای زودرس بایستی با احتیاط عمل کرد. این بررسی نشان داد که بر خلاف آنچه در نوشتارهای دامپزشکی آمده فیبریلاسیون دهلیزی در بین اسبهای ایرانبسیار نادر است و تا این زمان به صورت مکتوب گزارش نشده است. مجله دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران، 1384، دوره 60، شماره 3، 228-225.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

-

کلیدواژه‌ها [English]

  • dysrhythmia
  • eCG
  • Horse
  • riding school.