آنالیز ادراری و بررسی فعالیت آنزیمهای ادراری در شترهای یک کوهانه ایرانی

نویسندگان

چکیده

هدف: بررسی فعالیت آنزیمهای آسپارتات آمینوترانسفوراز ( AST )، آلانین آمینوترانسفراز ( ALT )، فسفاتازقلیایی ( ALP )، لاکتات اهیدروژناز ( LDH ) و گاماگلوتامیل ترانسفراز ( GGT ) در ادرار شترهای به ظاهر سالم یک کوهانه ایرانی.
طرح: بررسی توصیفی.
حیوانات: پنجاه نفر شتر یک کوهانه ایرانی.
روش: نمونه های ادرار 50 نفر شتر یک کوهانه بالغ ایرانی در شرایط یکسان مدیریتی و تغذیه ای گرفته شدند. پس از اندازه گیری آنزیمهای ادراری، تمام نمونه های ادرار با دستگاه لیوفیلیزاتور تغلیظ شدند. پس از تغلیظ نمونه ها، فعالیت آنزیمهای AST، ALT، ALP، LDH و GGT به روشهای متداول آزمایشگاهی اندازه گیری شدند. آزمایش تجزیه کامل ادرار و سنجش کراتینین ادرار نیز بر روی تمام نمونه ها انجام شد.
تجزیه و تحلیل آماری: نتایج به دست آمده با آزمونهای آنالیز واریانس ( ANOVA )، دانکن و آنالیز رگرسیون مورد تجزیه و تحلیل آماری قرار گرفتند.
نتایج: بیشترین فعالیت آنزیمی در ادرار شترهای یک کوهانه ایرانی مربوط به LDH و کمترین فعالیت آنزیمی مربوط به GGT است. pH ادرار شترهای ایرانی قلیایی و غلظت کراتینین ادرار آنها به نسبه بالا بود. آزمایش تجزیه دارار شترهای ایرانی حکایت از وضعیت طبیعی ادرار آنها داشت. همبستگی های معنی داری میان فعالیت GGT و کراتینین ادرار ( 26/0 = r ؛ 05/0 > P ) و فعالیت ALT و وزن مخصوص ادرار ( 27/0 = r؛ 05/0 > P ) شترهای یک کوهانه ایرانی دیده شد.
نتیجه گیری: در پژوهش حاضر، میزان فعالیت آنزیمهای AST، ALT، ALP، LDH و GGT ادرار شترهای به ظاهر سالم ایرانی می تواند به عنوان مبنایی برای مقایسه با فعالیت این آنزیمها در اختلالات و بیماریهای کلیوی شتر مورد استفاده قرار گیرد. مجله دانشکده دامپزشکی دانشکاه تهران، 1384، دوره 60، شماره 3، 239-235.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

-

چکیده [English]

Objective: Determination of the reference values of aspartate aminotransferase (AST), alanine aminotransferase(ALT),
alkaline phosphatase (ALP), lactate dehydrogenase (LDH)
and gamma glutamyltransferase (GGT) in the urine of
clinically healthy Iranian dromedary camels.
Design: Descriptive study.
Animals: Fifty clinically healthy adult camels (Camelus
dromedarius).
Procedure: Urine samples were collected from fifty
clinically healthy adult camels in identical nutritional and
managemental conditions. urine specimens were
lyophilized and the activity of AST, ALT, ALP, LDH and
GGT was measured by routine colorimetric methods. Also, urinalysis and measurement of urine creatinine were
performed.
Statistical analysis: The data were analysed by analysis of
Variance (ANOVA), Duncan’s multiple range test and
regression analysis. Results: LDH and GGT showed the highest and the lowest activity of urinary enzymes were related to LDH and GGT,
respectively. Urine pH was alkaline. The concentration of
creatinine in the urine of Iranian camels was relatively
high. According to urinalysis, the urine of Iranian camels was normal. Significant positive correlations were
observed between GGT activity and urine creatinine
(P (P Conclusion: The activity of AST, ALT, ALP, LDH and
GGT in the urine of Iranian camels can be used as indices for diagnosing renal disorders. J.Fac.Vet.Med. Univ.
Tehran. 60,3:235-239,2005.

کلیدواژه‌ها [English]

  • enzyme
  • Iranian dromedary camels
  • urine