آنالیز ادراری و بررسی فعالیت آنزیمهای ادراری در شترهای یک کوهانه ایرانی

نویسندگان

چکیده

هدف: بررسی فعالیت آنزیمهای آسپارتات آمینوترانسفوراز ( AST )، آلانین آمینوترانسفراز ( ALT )، فسفاتازقلیایی ( ALP )، لاکتات اهیدروژناز ( LDH ) و گاماگلوتامیل ترانسفراز ( GGT ) در ادرار شترهای به ظاهر سالم یک کوهانه ایرانی.
طرح: بررسی توصیفی.
حیوانات: پنجاه نفر شتر یک کوهانه ایرانی.
روش: نمونه های ادرار 50 نفر شتر یک کوهانه بالغ ایرانی در شرایط یکسان مدیریتی و تغذیه ای گرفته شدند. پس از اندازه گیری آنزیمهای ادراری، تمام نمونه های ادرار با دستگاه لیوفیلیزاتور تغلیظ شدند. پس از تغلیظ نمونه ها، فعالیت آنزیمهای AST، ALT، ALP، LDH و GGT به روشهای متداول آزمایشگاهی اندازه گیری شدند. آزمایش تجزیه کامل ادرار و سنجش کراتینین ادرار نیز بر روی تمام نمونه ها انجام شد.
تجزیه و تحلیل آماری: نتایج به دست آمده با آزمونهای آنالیز واریانس ( ANOVA )، دانکن و آنالیز رگرسیون مورد تجزیه و تحلیل آماری قرار گرفتند.
نتایج: بیشترین فعالیت آنزیمی در ادرار شترهای یک کوهانه ایرانی مربوط به LDH و کمترین فعالیت آنزیمی مربوط به GGT است. pH ادرار شترهای ایرانی قلیایی و غلظت کراتینین ادرار آنها به نسبه بالا بود. آزمایش تجزیه دارار شترهای ایرانی حکایت از وضعیت طبیعی ادرار آنها داشت. همبستگی های معنی داری میان فعالیت GGT و کراتینین ادرار ( 26/0 = r ؛ 05/0 > P ) و فعالیت ALT و وزن مخصوص ادرار ( 27/0 = r؛ 05/0 > P ) شترهای یک کوهانه ایرانی دیده شد.
نتیجه گیری: در پژوهش حاضر، میزان فعالیت آنزیمهای AST، ALT، ALP، LDH و GGT ادرار شترهای به ظاهر سالم ایرانی می تواند به عنوان مبنایی برای مقایسه با فعالیت این آنزیمها در اختلالات و بیماریهای کلیوی شتر مورد استفاده قرار گیرد. مجله دانشکده دامپزشکی دانشکاه تهران، 1384، دوره 60، شماره 3، 239-235.

کلیدواژه‌ها