بررسی فراوانی بالینی و تحت بالینی و سنجش کمترین غلظت آنتب بیوتکی جلوگیری کننده از رشد ( MIC ) استافیلوکوکوس آرئوس و اشریشیاکلی جدا شده از اورام پستان گاوان

نویسندگان

چکیده

هدف از انجام این مطالعه بررسی فراوانی اورام پستانی بالینی و تحت بالینی در گاوان و سنجش کمترین غلظت آنتی بیوتیکی جلوگیری کننده از رشد باکتری های اصلی مولد این بیماری ( Staphylococus aureus, Eschrichia coli ) بود.
حیوانات: نمونه شیر از 338 گاو در 8 دامداری جمع آوری گردید. سپس آزمایش CMT بر روی هر نمونه شیر انجام می شد و در صورت مثبت بودن جهت انجام باکتریولوژی به آزمایشگاه انتقال داده می شدو در آزمایشگاه بعد از جدا سازی و تشخیص باکتری ها آزمایش جهت سنجش کمتریت غلظت آنتی بیوتیکی جلوگیری کننده از رشد باکتری ها ( MIC ) انجام می گرفت.
تجزیه و تحلیل آماری: مطالعه توصیفی.
نتایج: در این مطالعه حداقل غلظت ممانعت کننده از رشد ( MIC ) و حداقل غلظت کشنده ( MBC ) آنتی بیوتیکهای کلرامفنیکل، سفالکسین، آموکسی سیلین، آمپی سیلین، پنی سلین، تتراسیکلین، استرپتومایسین، انروفلوکساسین و جنتامایسین بر روی 200 باکتری شامل 118 سویه استافیلوکوکوس آرئوس و 82 سویه اشریشیاکلی جدا شده از اورام پستان مورد بررسی قرار گرفت. میزان شیوع ورم پستان بالینی و تحت بالینی به ترتیب 8/6 و 5/67 درصد بود. آزمایش حساسیت بیوتیکی نشان داد که صد درصد باکتری ها از هر دو گروه به پنی سیلین مقاوم و صد درصد این باکتری ها نسبت به جنتامایسین و انروفلوکساسین حساس بودند. برای اشریشیاکلی حداقل غلظت ممانعت کننده از رشد بالاتر از 100 میکروگرم در میلی لیتر برای آنتی بیوتیک های کلرامفنیکل، سفالکسین، آموکسی سیلین، آمپی سیلین، پنی سیلین، تتراسیکلین، استرپتومایسین، جنتامایسین و انروفلوکساسین به ترتیب 0/11، صفر، 2/12، 7/20، 100، 22، 9/15، صفر، و صفر درصد بود. برای استافیلو کوکوس آرئوس این میزان ( ?g/ml 100 < MIC ) برای آنتی بیوتیک های ذکر شده به ترتیب برابر با 3/15، صفر، 3/30، صفر، 100، 1/38، 3/48، صفر، و صفر درصد به دست آمد. مجله دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران، 1384، دوره 60، شماره 3، 252-247.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

-

چکیده [English]

Objective: To examine the prevalence of clinical and
subclinical bovine mastitis and determination of minimum
inhibitory cocentration (MIC) in the original bacteria
(such as staphylococus aureus(S.aureus) and Escherichia
coli(E coli) responsible for this disease. Animals: Three hundred thirty eight cows from 8 herds. Design: Cross sectional study
Statistic analysis: Descriptive study.
Procedure: Milk samples were collected from 1352
quarters of 338 cows in eight farms at the morning milking.
California mastitis test (CMT) was carried out on each
sample. Isolation, identification of bacteria and
determination of minimum inhibitory concentration (MIC)
were carried out in the laboratory. Results: The MIC and MBC of antibiotics
(Chloramphenicol, Cephalexin, Amoxicillin, Ampicillin,
Tetracycline, Streptomycin, Enrofloxacin, Gentamicin)
were carried out against 200 bacterial isolates including 118
E. coli and 82 S. aureus isolated from bovine mastitis.
Antimicrobial susceptibility testing showed that all the
isolates were sensitive to Gentarnicin and Enrofloxacin and
resistant to Penicillin. The occurrence of clinical and subclinical mastitis were 6.80 arid 67.45 percent in herds,
respectively.While the MIC values higher than 100 jig/ml
for 9 antibiotics (Chlorarnphenicol, Cephalexin,
Amoxicillin, Ampicillin, Penecillin, Tetracycline, Streptomycin, Enrofloxacin, Gentamicin) against E.coli
were 11.0, 0, 12.2, 20.7, 100, 22, 15.9, 0 and 0 %, these
values against S.aureus werel5.3, 0, 30.3, 0, 100,38.1,48.3, 0 and 0 %, respectively. On the other hand, while, the MBC
levels for these antibiotics against E.coli were 40.2, 19.5,
96.3,48.7, 100,74.4, 29.3, 0 and 0% these values against S.
aureus were 46.6, 13.5, 84.7, 100, 100, 100, 89, 0%,
respectively. J.Fac. Vet.Med. Univ. Tehran. 60,3:247- 252,2005.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Antibiotic resistance
  • bovine mastitis
  • MIC