اثرات غلظتهای مختلف آفلاکسین B بر بقا و حرکت اسپرم اپیدیدیمی و انزالی قوچ در شرایط آزمایشگاهی

نویسندگان

چکیده

هدف: بررسی اثر سم آفلاتوکسین B بر ماندگاری و تحرک اسپرم قوچ.
طرح: مطالعه مداخله ای.
حیواناتک 10 راس قوچ شال ایران و 25 عدد بیضه آن گرفته شده از کشتارگاه.
روش: گرفتن بیضه 25 راس از قوچهای شال در کشتارگاه برش قسمت دم اپیدیدیم اخذ اسپرم و قرار دادن آن در محیط شستشوی اسپرم حاوی غلظتهای مختلف سم آفلاتوکسین. در مورد اسپرم انزالی اخذ 25 انزال از 10 راس قوچ شال و قرار دادن آن در محیط های یاد شده.
تجزیه و تحلیل آماری: استفاده از آزمون آنالیز واریانس و در صورت معنی دار بودن، استفاده از آزمون چند دامنه دانکن برای تعیین گروههای دارای اختلاف.
نتایج: پس از یک ساعت از قرار گرفتن در گرمخانه، میزان ماندگاری اسپرم اپیدیدیمی و انزالی قوچ شال در گروه کنترل 25/81 و 24/83 درصد بود که با اختلاف معنی دار ( 05/0 > P ) بیش از میزان ماندگاری در گروههای حاوی 81/7، 25/31 و 6/62 قسمت در میلیارد ( ppb ) آفلاتوکسین بود ( 92/72، 8/71 و 72/66 در مقابل 48/72، 6/69 و 63/63 درصد ماندگاری به ترتیب برای گروههای یاد شده اپیدیدیمی و انزالی ). در طول 5 ساعت قرار گرفتن در محیط، ماندگاری چه در مورد اشپرم انزالی و چه اسپرم اپیدیدیمی در تماممحیط ها تقریبا با یک نسبت کاهش پیدا نموده و این اختلاف برقرار ماند. میزان تحرک اسپرم اپیدیدیمی قوچ در محیط کنترل نسبت به اسپرمهای زنده در ساعت اول 89/82 درصد بود که به طور معنی داری بیش از تحرک در گروههای حاوی 25/31 و 6/62 ppb بود ( درصد تحرک به ترتیب برای گروه های یاد شده ). در ساعت بعد این اختلاف بیشتر شده به طوری که در ساعت 5 آزمایش بین گروه کنترل و تمام گروه ها اختلاف معنی دار بود ( 05/0 > P ) به طوری که در گروه کنترل 16/82 درصد تحرک دیده شد حال آنکه در محیط های حاوی 96/1، 81/7، 25/31 و 6/26 آفلاتوکسین به ترتیب 52/66، 01/39، 7/2 و 41/0 درصد تحرک مشاهده شد. میزان تحرکت اسپرم انزالی در محیط کنترل نسبت به اسپرمهای زنده در ساعت اول 98/93 درصد بود که به طور معنی داری بیش از تحرک در گروههای حاوی 25/31 و 6/62 ححذ بود ( 09/52 و 09/18 درصد تحرک به ترتیب برای گروه های یاد شده. در ساعات بعد این اختلاف بیشتر شده به طوری که در ساعات 5 آزمایش بین گروه کنترل و تمام گروه ها اختلاف معنی دارهمانند آنچه در مورد اسپرم اپیدیدیمی مشاهده شد.
نتیجه گیری: در پایان می توان چنین نتیجه گیری نمود که سم آفلاتوکسین B بر بقا وبه ویژه تحرک اسپرم شدیدا موثر می باشد و باعث کاهش چشمگیر در میزان تحرک اسپرم انزالی و اپیدیدیمی می گردد. مجله دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران، 1384، دوره 60، شماره 3، 264-259.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

-

چکیده [English]

Objective: To study the effects of aflatoxin on ram epididymal and ejaculatory sperm cells.
Design: Interventional study.
Animals and specimens: 10 Chall rams and 25 isolated
testicles.
Procedure: Chall ram testicles (n=25) were obtained from
slaughter-house, cauda epididymides were incised, sperm
samples were isolated and put into media with increasing
concentrations of Aflatoxin B. Ejaculates were obtained from 11) healthy Chall rams and the same procedure was assigned. Every hour sperm cells were objected to live,
dead staining using eosin - nigrosin procedure and
examined under an optic microscope at magnification of
x100, Motility was also assessed in the same time using
warm slide glass and magnification of x 10-40.
Statistical analysis: ANOVA and Duncan’s multiple range
test.
Results: While after one hour incubation viability of
ejaculatory and epididymal sperm cells were 81.25 and
83.24% , when aflatoxin was added (7.81, 31.25 and 62.6
ppb) these values drastically reduced back (p concentration dependent manner for both epididymal
(72.92, 71.8 and 66.72%) and ejaculatory (72.48, 69.6 and
63.63%) sperm cells. During 5 h incubation, viability
decreased moderately in all groups. However differences
among groups remained unchanged. Furthermore,
epididymal sperm motility in the 1st h incubation was
significantly higher (p with of 31.25 and 62.6ppb aflatoxin (51.87 and 15.93%).
Ejaculatory sperm motility was 93.98% control group
(93.98%) was significantly higher than those values in
treatment with of 31.25 (52.09%) and 62.6 (18.09%)ppb
aflatoxin. In spite of differences among groups, values
were more apparent for epididymal sperm. Conclusion: Aflatoxin has detrimental effects on sperm
viability and motility. However, its effect on motility is
more severe. J.Fac. Vet.Med)univ. Tehran. 60,3:259-
264,20t5.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Aflatoxin
  • Chall ram
  • Motility
  • Sperm
  • viability