بررسی اثرات به کارگیری با کلوفن ( آگونیست رسپتور GABA-B ) به تنهایی و همراه با LRH-A و متاکلوپرامید بر آزاد سازی GTH-I در ماهی کپور ( Cyprinus carpio L. )

نویسندگان

چکیده

هدف: بررسی نقش احتمالی نوروترانسمیتر گاماآمینوبوتیریک اسید ( گابا ) و چگونگی تاثیر آن در تنظیم فعالیت هیپوفیزی ماهیان، با تاکید بر اندازه گیری تغییرات GTH-I سرم خون.
حیوانات: تعداد 50 عدد کپور ماده مولد که در مرحله پس روی جنسی ( Sexual regression ) قرار داشتند.
روش: تعداد هقت گروه تجربی و یک گروه کنترل بترتیب جهت تزریق ( IP ) داروهای Bac ( 9 میلی گرم در کیلوگرم )، LRH-A ( 50 ?g/kg ) و Met ( 15 میلی گرم در کیلوگرم ) و Bac+Met+LRH-A و Bas+Met و Met+LRH-A و ، Bas+LRH-A و حلال مشترک سالین در نظر گرفته شد. در این پروژه دو مرحله خونگیری وجود داشت که مرحله اول قبل از تزریقات و مرحله دوم 5 ساعت پس از تزریقات صورت می گرفت.
تجزیه و تحلیل آماری: آزمون t-test یا Mann-whithney جهت مقایسه مقادیر GTH-I سرم قبل از تیمار و بعد از تیمار.
نتایج: تجربیات نشان دادند که فقط تزریق با کلوفن به تنهای می تواند کاهش معنی داری را در میزان GTH-I سرم ایجاد نماید. سایر فاکتورهای تزریقی، چه به تنهایی، چه در ترکیب با هم، و یا به همراه Bac قادر به ایجاد تغییرات قابل قبولی ( حداقل در این مرحله از سیکل جنسی ) در میزان ترشح GTH-I هیپوفیزی نیستند. نتیجه گیری: بر اساس نتایج فوق، گابا ممکن است یکی از فاکتورهای تعدیل کننده میزان GTH-I خون باشد که عمدتاً از طریق تاثیر مستقیم برگنا و تروف های هیپوفیزی عمل می نماید. مجله دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران، 1384، دوره 60، شماره 3، 271-265.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

-

چکیده [English]

Objective: Investigation of possibility and the role of?-
aminobutyric acid (GABA) in the fish pituitary functional
regulation ,by measuring the changes in blood serum GTH
levels. Design: Experimental study. Animals: Fifty sexually regressing female carps.
Procedure: Seven experimental conditions were
tested. Injection with just normal saline (control or basal)
and intraperitoneal injection of Bac.(9 mg/kg), LRH-A (50
ug/kg), Met.(15 mg/kg), Bac.+LRH-A, Met.+LRH-A, Bac.+ Met.+LRH-A were done. In this study fishes were
bled imediately before injection and 5 hours after then.
Statistical analysis: Pre and post-treatment GTH-I values were compared by t-test and Mann-Whithney U test. Results: Experiments indicated that only the injection of baclofen alone could produce a significant decrease in the
serum GTH-I levels. Other factors, whether alone or in
combination with each other did not produce acceptable
changes in GTH-I secretion at least in this stage of sexual
cycle.
Conclusion: The results of the present study suggest that
GABA may be one modulator for serum GTH-I levels in
the sexually regressing female carps.
J.Fac. Vet. Med.Univ.Tehran. 60,3:265-271,2005.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Carp
  • GABA
  • Gonadotropin
  • LHRH