تشخیص سرمی سارکوسیستوزیس گاومیش با آزمایش ELISA و مقایسه آن باروش هضم عضلانی

نویسندگان

چکیده

هدف: تشخیص سرمی سارکوسیستوزیس گاومیش با آزمایش الایزا و مقایسه آن با روش هضم عضلانی.
طرح: 300 راس گاومیش کشتار شده در کشتارگاه اهواز.
روش: خونگیری از گاومیش ها بصورت تصادفی و سپس ردیابی لاشه گاومیش ها و پس از آن بازرسی کامل لاشه از نظر وجود کیست و نمونه گیری از عضله مری جهت روش هضم عضلانی. سپس طراحی روش الایزا و مقایسه آن با روش هضم عضله و نهایتاً تعیین حساسیت و ویژگی روش الایزا.
تجزیه و تحلیل آماری: حساسیت و ویژگی الایزا با استفاده از جدول فراوانی موارد مثبت و منفی واقعی و کاذب محاسبه گردید و بوسیله روش مک نمار ( Mcnemar ) درصد جوابهای مثبت مورد مقایسه قرار گرفت.
نتایج: آنتی بادی اختصاصی ضد سارکوسیستیس در آزمایش الایزا با استفاده از آنتی ژن برادی زوئیت سارکوسیستیس فوزی فورمیس ( Sarcocystis fusiformis ) در 163 راس ( 3/54 درصد ) مورد تشخیص قرار گرفت در حالیکه در آزمایش هضم عضله باپیسین، 171 راس ( 57 درصد ) مثبت تشخیص داده شدند و کیست ماکروسکوپی نیز در 60 راس از گاومیش ها ( 20 درصد ) دیده شد. درصد جوابهای مثبت در مشاهدات کشتارگاهی در مقایسه با روشهای هضم عضلانی و الایزا اختلاف معنی داری داشت ( 01/0 > P )، در حالی که مقایسه درصد موارد مثبت در دو روش هضم عضله و الایزا اختلاف معنی داری را از خود نشان نداد ( 05/0 < P ). در نهایت حساسیت و ویژگی الایزا در مقایسه با هضم عضله بترتیب 97 درصد و 5/90 درصد محاسبه گردید.
نتیجه گیری: روش الایزا با حساسیت و ویژگی بالا یک روش مناسب برای بررسی های اپیدمیولوژیک می باشد. مجله دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران، 1384، دوره 60، شماره 3، 276-273.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

-

چکیده [English]

Objective: To compare the ELISA test with digestion
method for dignosis sarcocystosis in water buffalo and
estimate its sensitivity and specificity.
Design: Cross sectional study.
Animals: Three hundred slaughtered water buffaloes in
Ahwaz abattoir.
Procedure: Blood and oesophageal muscles were examined. Oesophageal muscles were examined for
sarcocystis by both macroscopic and microscopic
(digestion method) examination.Then the ELISA test were designed and compared with digestion method. Finally its sensitivity and specificity were determined.
Statistical analysis: Sensitivity , specificity and 95%
confidence intervals were determined by comparing the
results obtained by the ELISA assay and digestion method.
Mc nemar test were used for comparing the percentage of
positive cases and their correlation.
Results: While specific anti-sarcocytis antibodies were detected in 54.3% of cases macroscpic and microscopic
infection were 20% and 57%, respectively. Furthermore,
while the positive results of the macroscopic examination
significantly differed from those values of the digestion
and ELI[SA methods(P<0.01), no differences were
observed between the positive results of the microscopic
infection (digestion method) and the ELISA test (P>0.05).
Conclusion: ELISA test providing an effective and reliable means for detecting sarcocystosis in naturally infected
water buffaloes. Its simplicity and ease of performance
makes it particulary suitable for using in large-scale epidemiological surveys of livestock. J.Fac. Vet.Med.
Univ. Tehran. 60,3:273-276,2005.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Buffalo
  • ELISA
  • Epidemiology
  • Sarcocystosis