ارزیابی روش تشخیص سالمونلا آبورتوس اویس بر اساس کپی IS200 ویژه سروار

نویسندگان

چکیده

هدف: ارزیابی پرایمرهای طراحی شده ویژه سرووار در تشخیص سویه های سالمونلا آبورتوس اویس جدا شده در ایران.
طرح: مطالعه مشاهده ای.
نمونه ها: تعداد 97 سویه سالمونلا آبورتوس اویس.
روش: آزمون PCR با استفاده از پرایمرهای مربوط به کپی IS200 اختصاصی سرووار برروی تمامی سویه ها صورت گرفت و پروفایل های متفاوت از لحاظ نتایج PCR با استفاده از روش انگشت نگاری IS200 مورد بررسی بیشتر قرار گرفتند.
نتایج: سویه های مورد آزمایش را می توان با توجه به نتایج PCR به دو گروه با افزوده های 2 کیلو بازو 900 جفت باز تقسیم نمود. تمامی سویه ها واجد افزوده های 2 کیلو باز در PCR، دارای باند 11 کیلو باز در انگشت نگاری IS200 بودند و تمامی سویه ها واجد افزوده های 900 جفت باز در PCR، واجد باند 9 کیلو باز در نتایج انگشت نگاری IS200 بودند.
نتیجه گیری: با استفاده از پرایمرهای ویژه سرووار می توان سویه های سالمونلا آبورتوس اویس جدا شده در ایران را دوژنوتیپ عمده تفکیک نمود. مجله دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران، 1384، دوره 60، شماره 3، 286-283.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

-

چکیده [English]

Objective: Evaluation of primers designed due to the serovar specific 1S200 copy for detecting Salmonella abortusovis strains isolated in Iran.
Design: Observational study.
Samples: Ninety seven Salmonella abortusovis strains.
Procedure: PCR amplification was carried out by serovar specific primers and different strains according to PCR results were studied by 1S200 fingerprinting analysis.
Results: All strains could be classified in 2 distinct genotypes by 2 kb and 900 bp amplicons in PCR amplification. These two genotypes were related to two different profiles with 11 and 9 kb band respectively in 1S200 fingerprinting.
Conclusion: PCR amplification by serovar specific primers was capable of grouping the strains in 2 major genotypic patterns. J.Fac.Vet.Med. Univ. Tehran. 60,3:283-286,2005.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Abortusovis
  • IS200
  • PCR
  • Salmonella