مطالعه وضعیت آلودگی با ویروس هاری کاذب در گرازهای وحشی ایران ( اولین گزارش )

نویسندگان

چکیده

هدف: بررسی سرولوژیک وضعیت آلودگی با ویروسهای کاذب در گرازهای وحشی.
طرح: مطالعه توصیفی.
حیوانات: 28راس گراز وحشی شکار شده از استانهای مختلف کشور.
روش: پس از شناسایی و شکار گرازها، سریعا اقدام به خونگیری از آنها شده پس از جدا سازی سرم، کلیه نمونه ها با استفاده از کیت تشخیص سرمی اوژسکی به روش الایزای انسدادی ( Blocking ELISA ) آزمایش شده و نتایج در دستگاه قرائت کننده الایزا قرائت گردید.
نتیجه گیری: از میان 28 نمونه آزمایش شده، 12 مورد مثبت ( 8/42 درصد ) مربوط به استانهای تهران مرکزی، خراسان ، زنجان، گلستان، فارس و اصفهان مشاهده گردید. آلودگی در جنس نر 40 درصد و در ماده ها 50 درصد و متوسط سن موارد مثبت 1/5 و موارد منفی 9/4 سال براورد می گردد. مشاهده این موارد دال بر گستردگی چشمگیر آلودگی در بین خوکهای وحشی مملکت می باشد که توجه فراوانی را در رابطه با انتقال بیماری به انسان و سایر حیوانات و همچنین پاره ای از مصرف کنندگان داخلی گوشت گراز، می طلبد. مجله دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران، 1384، دوره 60، شماره 3، 290-287.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

-

چکیده [English]

Objectives: Serological study of infection caused by pseudorabies virus (PHV-1) in Iranian wild boars.
Designe: Descriptive study.
Animals: 28 wild boars were captured in different provinces of Iran.
Procedurs: After bleeding of hunted boars, serum samples were collected and tested by using a blocking ELISA kit (Eurodiagnostica). Results were detected by an ELISA reader machin.
Results: 12 out of 28 sera samples (42.8%) from the boars of Tehran, Markazi, Khorasan, Zanjan, Golestan, Fars and Esfahan provinces were positive. Total infection rate (42.8%) was diagnosed as 40% of male versus 50% of female boars. Average age in positive and negative cases was 5. 1 and 4.9 years, respectively. This results show the considerable spread of the infection among Iranian wild boars (42.8%) which is indicating a need of great attentions to the risk of transmission of the disease to animals, human and specially boar meat consumers. J.Fac.Vet.Med. Univ. Tehran. 60,3:287-290,2005.

کلیدواژه‌ها [English]

  • ELISA
  • iiran
  • pseudorabis virus
  • wild boar