اثرات بی دردی ناشی از تزریق اپیدورال دتومیدین در گاو

نویسنده

چکیده

هدف: هدف از این مطالعه بررسی اثرات بی دردی و ارزیابی اثرات جانبی احتمالی آن بر روی سایر پارامترهای درمانگاهی بوده است.
حیوانات: برای این مطالعه از 10 راس گاو هلشتین بالغ بهره گرفته شد.
روش کار: دز داروی دتومیدین 04/0 میلی گرم به ازا هر کیلوگرم در نظر گرفته شد که با 5 میلی لیتر سرم فیزیولوژی استریل رقیق شده و در محل فضای اپیدورال عجزی دمی تزریق می شد. شروع و دوام اثر بی دردی از طریق آزمایش نیش سوزن مورد ارزیابی قرار گرفت. ضربان قلب و تعداد تنفس در دقیقه و همچنین درجه حرارت و تعداد حرکات شکمبه هر 10 دقیقه مورد ثبت واقع شد.
نتایج: علی رغم تسکین عمیق، ترشح بزاق فراوان و مختصری عدم تعادل در پاها، بی دردی متوسطی در ناحیه پرینه ایجاد گردید. حرکات شکمبه پس از تزریق از بین رفت. تعداد ضربان قلب و تنفس به صورت معنی داری کاهش یافت اما تغییرات معنی داری در دجه حرارت بدن صورت نگرفت.
نتیجه گیری: این تجربه نشان داد که تزریق اپیدورال دتومیدین با دز مذکور بی خطر بوده ولی ممکن است بی دردی کاملی را برای انجام جراحی فراهم ننماید. مجله دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران، 1384، دوره 60، شماره 3، 293-291.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

-

چکیده [English]

Objective: To evaluate the analgesic effect of detomidine hydrochloride administered by caudal epidural injection and probable alteration in clinical parameters.
Design: Experimental study
Animals: Ten healthy adult Holstein were used for this study.
Procedure: A dose of 0.04 mg/kg detomidine (diluted to 5 ml normal saline) was injected into sacro-coccygeal epidural space. The onset and duration of analgesia were assessed using pinprick test. The heart and respiratory rates, rectal temperature and ruminal movements were recorded at 10 mm intervals until recovery.
Results: Despite a deep sedation, massive salivation and mild ataxia in the hind limbs, moderate analgesia occurred in the perineal region. No ruminal movements were observed after injection. The heart and respiratory rates significantly decreased. However, no significant change was found in rectal temperature.
Clinical implications: The results of this experiment showed that the epidural injection of detomidine is safe, but might not provide sufficient surgical analgesia.
J.Fac.Vet.Med. Univ. Tehran. 60,3:291-293,2005.

کلیدواژه‌ها [English]

  • 2 agonist
  • Analgesia
  • Cow
  • detomidine
  • Epidural