تعیین میزان غلظت پروژسترون خون گاومیش در ماههای مختلف آبستنی با استفاده از روش رادیوایمنواسی

نویسندگان

چکیده

هدف بررسی تغییرات غلظت پروژسترون در ماههای مختلف آبستنی در گاومیش.
طرح: آینده نگر.
حیوانات: 71 راس گاومیش آبستن در ماههای مختلف آبستنی.
روش: تعداد 8-6 نمونه خون محیطی در هر ماه آبستنی از دامهای انتخاب شده تهیه و پس از جدا کردن سرم، غلظت پروژسترون موجود در آنها به روش رادیوایمنواسه اندازه گیری شد.
تجزیه و تحلیل آماری: آزمون آنالیز واریانس یک طرفه.
نتایج: حداکثر غلظت پروژسترون در ماه دوم آبستنی و حداقل غلظت آن در ماه دهم آبستنی می باشد. بررسی میزان این هورمون در سه دوره ابتدایی- میانی و پایانی آبستنی نشانگر کاهش میزان آن با پیشرفت آبستنی است.
نتیجه گیری: با استفاده از این روش میتوان محدوده زمانی آبستنی را بر حسب ماه تعیین نمود. همچنین با به کارگیری این روش می توان زمان نزدیکی زایمان و یا حتی زمان تقریبی وقوع زایمان را نیز تخمین زد. مجله دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران، 1384، دوره 60، شماره 3، 300-299.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

-

چکیده [English]

Objective: To study the progesterone concentration during different months of pregnancy in buffalo.
Design: Case control.
Animals: Buffalo in different months of pregnancy
Procedures: blood samples were taken from 6 -8 herds of bufalo in different months of pregnancy. After preparing the sera, progesterone concentrations measured by RIA.
Statistical analysis: One - way ANOVA.
Results: The maximum and minimum concentrations of progesterone were in the second and tenth month of gestation, respectively. Studing of the concentration of this hormone during the three period of gestation (early, middle and end) indicates that it’s level is decreasing by progressing of pregnancy.
Clinical implications: Different months of pregnancy can be diagnosed by identification of progesterone concentrations, and the time close to parturation or even parturation time can be identified by this method.
J.Fac. Vet.Med. Univ. Tehran. 60,3:299-300,2005.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Buffalo
  • progesterone
  • RIA) radioimmunoassay